Besluitenlijst 11 december 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 december 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 4 december 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 4 december 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 7 december tm 16 december 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 7 december tot en met 16 december 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn

Stukken

3.

Aanpassing huurovereenkomst Ambrosiushof 44 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de huidige huurovereenkomst met Stichting Creativiteitscentrum “De Ark” voor het pand aan de Ambrosiushof 44 in Haarsteeg te wijzigen. De huurovereenkomst wordt uitgebreid met de units, die bij het pand zijn geplaatst.

Stukken

4.

Bestuur van RK Parochie Drunen Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met ruilovereenkomsten voor de ontwikkeling van de toekomstige woonlocatie De Gorsen in Elshout. De gemeente kan door deze grondruil aansluitend aan de bestaande bebouwing een nieuw woongebied ontwikkelen.

Stukken

5.

Overname bouwgrond in plangebied Molenpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft op grond van een overeenkomst uit 2010 besloten tot overname van zes bouwkavels in het plangebied Molenpark in Vlijmen. Het betreft één kavel voor een twee-onder-een-kap woning en vier kavels voor een vrijstaande woning. Deze kavels worden begin januari 2013 te koop aangeboden.

Stukken

6.

Keuze deelname aan omgevingsdienst

Behandelvoorstel

Het college is van plan aan te sluiten bij de op te richten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze dienst voert de complexere vergunningverlenings- en handhavingstaken inzake milieu uit voor de gemeenten in Midden- en West-Brabant. Het college verwacht op termijn hierdoor meer efficiëncyvoordeel te halen dan door een aansluiting bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Dit komt ook door de mogelijkheden die zo ontstaan voor samenwerking met Waalwijk en Loon op Zand op het gebied van vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht.

Stukken

7.

Ledenraadpleging VNG verpakkingenakkoord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om niet in te stemmen met de zogenaamde ‘Raamovereenkomst verpakkingen’. In deze raamovereenkomst wordt onder meer de afschaffing van statiegeld op plastic flessen geregeld.
De gemeente geeft dit door aan de ‘Vereniging Nederlandse Gemeenten’, die namens alle Nederlandse gemeenten over deze ‘raamovereenkomst verpakkingen’ onderhandelt met het rijk en het bedrijfsleven.

Stukken

8.

Besteding gelden provinciale volkshuisvestingsregelingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om nog resterende gelden uit provinciale volkshuisvestingsregelingen te bestemmen voor de bevordering van leefbaarheid en het project starterwoningen in Herpt.

Stukken

9.

Energievisie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de energievisie met bijbehorende toelichting vast te stellen en daarnaast in te stemmen met de voorgestelde uitvoeringsprogramma’s (2013-2016). De energievisie vervangt de duurzaamheidsagenda waarmee sinds 2008 werd gewerkt.

Stukken

10.

Rapport Verkennende studie aanpassing aansluiting Nieuwkuijk aansluiting 43

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de aanbevelingen uit het rapport Verkennende studie aanpassing aansluiting Nieuwkuijk (nr.43).
De realisatie van de aanbevelingen is meegenomen in het totale project “Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat” en zal een goede verkeersafwikkeling voor zowel het gemotoriseerde als het fietsverkeer voor een lange periode garanderen.

Stukken

11.

Samenwerking onderhoud rioolgemalen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de gemeente Vught volmacht te verlenen om als aanbestedende dienst te fungeren bij de gezamenlijke aanbesteding onderhoud rioolgemalen 2013. De aanbesteding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2013. De uitvoering in de gemeente Heusden start in het vierde kwartaal van 2013 en duurt naar verwachting ongeveer acht weken.

Stukken

12.

Onderhoud civiele kunstwerken vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor het onderhoud aan civiele kunstwerken in de vesting Heusden
€ 256.000,- beschikbaar te stellen. De werkzaamheden aan ’de Bromsluis’ en de brug over de Demer naar de Wittebroodstraat, zullen zoveel mogelijk plaatsvinden buiten het toeristenseizoen 2013 en 2014. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd.

Stukken

13.

Werkervaringsplaatsen Talent2Work

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in het kader van het werkgelegenheidsproject Talent2Work acht extra werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen. Talent2Work heeft de ambitie om samen met Baanbrekers (ISD/WML) en ondernemers zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te helpen.

Stukken

14.

Europese aanbesteding trapliften

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aankoop van trapliften Europees te gaan aanbesteden. Vanwege de prijsontwikkeling van trapliften verwacht het college in de toekomst de trapliften voor een lager bedrag te kunnen inkopen. Dit kan voor de gebruiker voordeel opleveren. Het contract met de nieuwe leverancier moet uiterlijk 1 september 2013 worden gesloten.

Stukken

15.

Omgevingsvergunning negen rijwoningen Th Rijkenstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de omgevingsvergunning voor de bouw van negen rijwoningen aan Theodorus Rijkenstraat in Elshout. Met de vergunning wordt op enkele ondergeschikte onderdelen afgeweken van het bestemmingsplan. De vergunning ligt zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingesteld.

Stukken

16.

Aanpassing en aanvulling integriteitsbeleid gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het integriteitsbeleid van de gemeente Heusden, op bepaalde punten aan te vullen.Ook wijzigt de gedragscode van het integriteitsbeleid, waardoor deze ook van toepassing is op het verantwoord gebruik van digitale middelen.

Stukken

17.

Herziene conceptsamenwerkingsovereenkomst regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Regio Hart van Brabant en gemeente Heusden hebben donderdag 13 december een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Doel van de bestuurlijke samenwerking is via een brede en integrale regionale aanpak de slagkracht van de regio te vergroten en beter in te kunnen spelen op de aanstaande decentralisatie van overheidstaken.

Stukken

18.

Vaststelling Beleidsplan integrale handhaving 2013 en 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Beleidsplan integrale handhaving 2013 en 2014 vast te stellen. Het betreft een beperkte actualisatie van het huidige beleid met als doel de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente verder te verbeteren. Handhaven vormt geen doel op zich maar is een middel om ervoor te zorgen dat wetten en regels worden nageleefd.

Stukken

19.

Herziening prioriteitenlijst noodstroomaggregaten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de prioriteitenlijst noodstroomaggregaten te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De prioriteitenlijst is een onderdeel van het Rampenplan en geeft aan welke gebouwen/voorzieningen met voorrang aangesloten moeten worden op noodstroom bij langdurige stroomuitval.

Stukken

Uitgelicht