Besluitenlijst 11 februari 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 februari 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Raam- en productovereenkomst Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raam- en productovereenkomst Educatie 2014 met het ROC Koning Willem I College aan te gaan. In deze overeenkomst staan afspraken over het volwassenenonderwijs, waarvoor de gemeente geld krijgt van het rijk. De afspraken gaan over het aanbod van opleidingen Nederlandse taal en rekenen en Nederlands als tweede taal voor niet-inburgeringsplichtigen.

Stukken

2.

Overeenkomst inzameling elektrisch en elektronisch afval

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een nieuwe overeenkomst met Wecycle aan te gaan. Wecycle verzorgt voor de gemeente Heusden de recycling van elektrische apparaten.

Stukken

3.

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2013 voor kennisgeving aan te nemen. Het crisisplan beschrijft de manier waarop de crisisbestrijding is georganiseerd. Het bestaande plan is aangepast vanwege wettelijke wijzigingen en een test door de Inspectie van Veiligheid en Justitie.

Stukken

4.

Herinrichting Burgemeester van Houtplein Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een volledige herinrichting van de parkeervoorziening op het Burgemeester van Houtplan voor te bereiden. Deze herinricht6ing houdt verband met de uitbreiding van de supermarkt. De laad- en losplaats van de supermarkt wordt daarbij verplaatst naar de westelijke zijde van het plein (zijde Jonkheer De La Courtstraat).

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Het Run”. Dit bestemmingsplan is opgesteld voor het realiseren van een camping op een gedeelte van de huidige locatie van de ligweiden bij het zwembad Het Run in Drunen. Het plan ligt vanaf 20 februari t/m 2 april 2014 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend

Stukken

6.

Vragen artikel 61 Rvo R Heesbeen PvdA over topsalarissen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid R. Heesbeen (PvdA Heusden) over topsalarissen bij organisaties waar de gemeente Heusden een (subsidie)relatie mee heeft, beantwoord.

Stukken

7.

Subsidieaanvraag laadvoorziening op eigen terrein Newtonlaan 76 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidie te verlenen voor een oplaadvoorziening voor een elektrische auto op eigen terrein aan de Newtonlaan 76 in Vlijmen.

Stukken

8.

Aanvraag huisvesting seizoensarbeiders Naulandseweg 25b in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het plaatsen van drie woonunits voor huisvesting van seizoensarbeiders aan de Naulandseweg 25b in Elshout.

Stukken

9.

Benoeming I van Loosdregt en LDA Vos tot ambtenaar van de burgerlijke stand

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mevrouw I. van Loosdregt en mevrouw L.D.A. Vos te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze benoeming is nodig voor het uitvoeren van hun werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst 4 februari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 4 februari 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht