Besluitenlijst 11 maart 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 maart 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Grondruil van percelen aan De Akker in Vlijmen met Enexis BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om enkele vierkante meters grond aan De Akker in Vlijmen te ruilen met Enexis B.V. Deze grond gebruikt de gemeente om een toegangsweg aan te leggen naar het terrein aan de achterzijde van het pand aan De Akker 76 in Vlijmen waardoor daar extra parkeermogelijkheden ontstaan.

Stukken

2.

Regionale samenwerking regiotaxi

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de regiotaxi nog samen met de gemeenten uit de regio Den Bosch uit te voeren voor de periode tot en met 31 december 2018.

Stukken

3.

Vragen artikel 61 Rvo van F van der Lee Heusden Transparant over parkeren in de vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het parkeren in de vesting Heusden beantwoord.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo van P Verboven GroenLinks over parkeren in de vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid P. Verboven (GroenLinks) over het parkeren in de vesting Heusden beantwoord.

Stukken

5.

Vestiging opstalrecht perceel Drunen K 2217

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een recht van opstal te vestigen voor de aanleg van kabels en leidingen op het perceel gelegen aan de Christiaan Huygensweg in Drunen, kadastraal bekend gemeente Drunen, sectie K, nummer 2217.

Stukken

6.

Zienswijzen op het ontwerp van het verkeersbesluit over parkeren in de vesting Heusden fase II

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de voorgenomen verkeersmaatregelen in de vesting Heusden niet om te zetten in een definitief besluit. In overleg met de bewoners- en ondernemersvereniging worden vervolgstappen besproken.

Stukken

7.

Zienswijze beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen onder bepaalde voorwaarden in te stemmen met de nota “Beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord”. De raad neemt op 25 maart aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

8.

Ontwerpomgevingsvergunning bouw woning Akkerpad 10 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het perceel sectie L, nummer 2903, plaatselijk bekend als Akkerpad 10 in Vlijmen. Met deze vergunning kan de aanvrager afwijken van het bestemmingsplan en een woning bouwen. Het voornemen tot verlening van deze vergunning wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd vanaf 20 maart 2014. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

9.

Voorbeeldberekening exploitatieplan 1e herziening Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een memo aan de raadsleden toe te sturen met daarin een rekenvoorbeeld over de hoogte van de exploitatiebijdrage bij het Centrumplan Vlijmen. In dit rekenvoorbeeld is zichtbaar dat de hoogte van de inbrengwaarde en de opbrengstpotentie van een bouwplan van invloed zijn op de exploitatiebijdrage die initiatiefnemers van bouwplannen moeten betalen. Het rekenvoorbeeld vloeit voort uit een eerdere toezegging die tijdens de raadsvergadering van 17 december 2013 werd gedaan.

Stukken

10.

Afvalwaterakkoord 2014 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Afvalwaterakkoord voor het zuiveringsgebied van de rioolwaterzuivering in ’s-Hertogenbosch aan te gaan. Doel van het akkoord is om samen met de omliggende gemeenten de waterketen verder te verbeteren.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst 25 februari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 februari 2014 vastgesteld.

Stukken

12.

Erfpacht hoek Vendreef Nassaulaan in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het perceel grond gelegen op de hoek van de Nassaulaan en de Vendreef in Vlijmen, kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie H, nummer 5844 (gedeeltelijk), in erfpacht uit te geven aan de Vereniging Bouwhal Heusden.

Stukken

13.

Kleedaccommodatie VV Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een kleedaccommodatie voor VV Haarsteeg. Hierdoor wordt het mogelijk om in mei 2014 te starten met de werkzaamheden en deze tijdens de zomerstop af te ronden. De raad neemt hierover op 25 maart aanstaande een besluit.

Stukken

14.

Buurtbemiddeling 2014 en verder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om samen met Woonveste in 2014 buurtbemiddeling in te kopen bij ContourdeTwern. Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld wanneer bewoners onderlinge problemen zelf niet kunnen oplossen. Het besluit is een vervolg op het project buurtbemiddeling (1 juli 2012 tot en met 31 december 2013).

Stukken

Uitgelicht