Besluitenlijst 11 november 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 november 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Invoering Buurt Bestuurt en wijkwethouder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot invoering van de methode ‘Buurt Bestuurt’ en het wijkwethouderschap in de gemeente. De wethouders zijn toegedeeld aan de diverse wijken. Als wijkwethouder zijn zij het bestuurlijke aanspreekpunt voor de inwoners van de desbetreffende wijk. Het is de bedoeling dat inwoners zich verenigen in wijkcomités. Met de invoering van Buurt Bestuurt’ komt een einde aan de wijkgesprekken en wijktips.

Stukken

2.

Compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de huidige collectieve ziektekostenverzekering voor minima uit te breiden met een uitgebreider pakket voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen de ziektekostenverzekering afsluiten. Deze voorziening wordt uitgevoerd door Baanbrekers.

Stukken

3.

Septembercirculaire gemeentefonds 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2014 van het ministerie van Financiën en de uitkomsten te verwerken in de bestuursrapportage 2014.

Stukken

4.

Ontwikkelplan SPORT volop in beweging

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het ‘Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging’ en daarbij behorende actieplan vast te stellen. De raad behandelt dit voorstel in de vergadering van 16 december 2014.

Stukken

5.

Rioolvervanging en afkoppelen Borredreef en omgeving in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in de wijk ‘Borredreef en omgeving’ in Vlijmen maatregelen te treffen aan de riolering. Het riool wordt vervangen door een rioolsysteem waarbij afval- en regenwater gescheiden wordt afgevoerd (ook wel afkoppelen genoemd). Het regenwater voert af naar een bergingslocatie (wadi) waar het kan wegzakken in de bodem. Het werk wordt nu aanbesteed en de verwachting is dat de werkzaamheden in februari 2015 kunnen starten. De betrokken bewoners worden tijdig geïnformeerd.

Stukken

6.

Subsidieaanvraag laadvoorziening eigen terrein Haarsteegsestraat 51 in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidie te verlenen voor een oplaadvoorziening voor een elektrische auto op eigen terrein aan de Haarsteegsestraat 51 in Haarsteeg.

Stukken

7.

Woningbouwplanning 2014 2030

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de woningbouwplanning voor 2014 tot en met 2030 vast te stellen. Deze planning geeft een beeld van het aantal geplande woningen in de gemeente Heusden en waar deze gebouwd zullen worden. Totaal zijn in deze periode 3.033 woningen gepland. De planning past in de nieuwe prognose van de provincie, die voor deze periode iets meer woningen verwacht in Heusden. De woningbouwplanning is een bijlage bij het voorstel over de uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties. Dat voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering op 16 december aanstaande.

Stukken

8.

Verkoop kavel het Hoog I aan Van der Spruijt Vastgoed BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een kavel bedrijfsgrond ter grootte van 3918 m2 op bedrijvenpark Het Hoog I te verkopen aan Van der Spruijt Vastgoed BV uit Elshout.

Stukken

9.

Subsidieaanvraag binnen provinciale subsidieregeling Cultureel Erfgoed

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om bij de provincie Noord-Brabant een subsidie aan te vragen voor de restauratie van de Dubbele Sluis aan de Elshoutse Zeedijk.

Stukken

10.

Zwembad Het Run beantwoording brief Outdoor centrum Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft de brief van Outdoorcentrum Het Run met het verzoek om toestemming voor het vestigen van een bedrijfshypotheek, beantwoord. De toestemming is geweigerd.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst college 4 november 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 4 november 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht