Besluitenlijst 11 september 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 september 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 28 augustus 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 28 augustus 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Vaststellen van de besluitenlijst van 4 september 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 4 september 2012 vastgesteld.

Stukken

3.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 31 augustus, 7september en 14 september 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 31 augustus, 7 september en 14 september 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

4.

Begroting en tarieven 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de begroting en de tarieven voor 2013 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling in de raadsvergadering van 8 november 2012. In de begroting worden de plannen voor 2013 tot en met 2016 bekendgemaakt en wordt gevraagd de hiervoor benodigde budgetten voor 2013 beschikbaar te stellen. Ook wordt gevraagd de tarieven die de burgers in 2013 moeten gaan betalen voor de gemeentelijke heffingen en belastingen vast te stellen. Het saldo van de begroting voor 2013 tot 2016 is positief.

Stukken

5.

Dienstverlening gemeente Heusden op afspraak.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten vanaf 1 oktober 2012 voor het Klant Contact Centrum (de balies) over te gaan tot dienstverlening op afspraak. Bezoekers kunnen voortaan zowel via www.heusden.nl als telefonisch een afspraak maken. Dit geldt voor bijvoorbeeld het aanvragen van reisdocumenten, een rijbewijs, uittreksels of aktes of het doorgeven van een verhuizing. Het voordeel hiervan is dat de klant kortere wachttijden heeft en de medewerkers aan de balie de klant goed voorbereid kunnen helpen.
Naast de dienstverlening op afspraak blijft het gedurende enkele dagdelen ook nog steeds mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen. De avondopenstelling in Drunen zal wijzigen van maandagavond naar donderdagavond. Vanaf volgende week zal hierover uitgebreid worden gecommuniceerd via de website en de gemeentepagina.

Stukken

6.

Antwoordbrief aan Erfgoedinspectie.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Erfgoedinspectie schriftelijk te informeren over de actuele stand van zaken van de gemeentelijke monumentenzorg. De Erfgoedinspectie heeft op 4 mei 2012 hierover een verzoek ingediend.

Stukken

7.

Intrekken beleidsregels.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de volgende beleidsregels in te trekken:
a. Notitie afstanden paardenhouderijen.
b. Voorwaarden uitgifte bouwterreinen aan particulieren in kernen Drunen en Vlijmen.
c. Standaardregeling maximale oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen voor woongebieden.
Deze beleidsregels zijn inmiddels achterhaald.

Stukken

8.

Vragen fractie DMP ex. artikel 61 RvO over mantelzorg.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie DMP over de beleidslijn mantelzorg behandeld.

Stukken

9.

Vragen fractie Heusden Transparant ex artikel 61 RvO over parkeren Medifit Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Heusden Transparant over parkeermogelijkheden bij Medifit op bedrijventerrein Groenewoud behandeld.

Stukken

10.

Verkoop bouwkavels CPO Herpt.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan de leden van het bouwcollectief Herpt elf bouwkavels te verkopen. De bouwkavels liggen tussen de Hoofdstraat, ter hoogte van de huisnummers 15 en 17 en de Burgemeester Buysstraat in Herpt. Hier gaan de leden samen (in collectief particulier opdrachtgeverschap) tien starterswoningen en één seniorenwoning bouwen in vier bouwblokken.

Stukken

11.

Voorontwerpbestemmingsplan De Putter

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan De Putter, Vlijmen en deze voor inspraak ter inzage te leggen. Dit voorontwerp maakt de bouw van ongeveer 50 woningen mogelijk ter plaatse van de voormalige gemeentewerf in Vlijmen.

Stukken

12.

Bijdrage regio Noordoost Brabant 2013-2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de periode 2013-2015 een bijdrage van €43.119,- te leveren aan de regio Noordoost Brabant. Vanzelfsprekend hecht de gemeente grote waarde aan deze samenwerking.

Stukken

Uitgelicht