Besluitenlijst 12 augustus 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 augustus 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ontmanteling schat van heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de presentatie “de schat van Heusden” in de trouwzaal van het bezoekerscentrum te ontmantelen zodat de ruimte multifunctioneler gebruikt kan worden. In “de schat van Heusden” wordt op interactieve wijze de rijke geschiedenis van onze gemeente in beeld gebracht. Deze presentatie wordt verplaatst naar het gemeentehuis in Vlijmen.

Stukken

2.

1e herziening exploitatieplan Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de 1e herziening van het exploitatieplan Geerpark vast te stellen. De raad neemt naar verwachting op 23 september aanstaande hierover een besluit. Daarna ligt het exploitatieplan gedurende zes weken ter inzage en hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep in te dienen.

Stukken

3.

Inkoopprocedure 2014 voor sociale domein 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de inkoopprocedure voor het sociale domein 2015. Vanaf 1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van taken rondom de transitie. Om deze transitie in het sociale domein vorm te geven, starten we in augustus met de inkoop voor deze taken.

Stukken

4.

Leegstandverordening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om geen nadere stappen te zetten voor de invoering van een leegstandverordening in Heusden. De leden van de raad zijn hierover met een memo geïnformeerd.

Stukken

5.

Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies 2015-2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een pakket aan maatregelen vast te stellen ten behoeve van de bezuinigingstaakstelling op subsidies 2015-2017. Tot 1 september 2014 hebben gesubsidieerde instellingen en verenigingen gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De raad neemt op 23 september 2014 een besluit.

Stukken

6.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan voor het perceel aan de Bosscheweg 67 in Drunen ongewijzigd vast te stellen. Door deze herziening wordt een deel van het bedrijfsterrein bestemd tot natuur en worden de bouwmogelijkheden op het resterende bedrijfsterrein verruimd. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de vaststellingsovereenkomst waarmee de raad op 17 september 2013 heeft ingestemd. De raad neemt naar verwachting op 23 september aanstaande een besluit.

Stukken

7.

Vaststelling bestemmingsplan Vaartweg 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Vaartweg” vast te stellen. Hiermee wordt aan de agrarische gronden tussen Vaartweg en Meerdijk weer een agrarische bestemming gegeven. Deze bestemming was in het bestemmingsplan Heusden buitengebied onbedoeld omgezet naar “Natuur”. De raad neemt naar verwachting op 23 september aanstaande een besluit.

Stukken

8.

Stadsgewest s-Hertogenbosch accountantsverslag en jaarrekening 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van de jaarrekening 2013 van het Stadsgewest ’s Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze jaarrekening is sluitend; er wordt geen extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd.

Stukken

9.

Jaarstukken en meerjarenbegroting Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de jaarstukken 2013 en de meerjarenbegroting 2015-2018 van Baanbrekers voor te leggen aan de raad.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 22 juli 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 22 juli 2014 vastgesteld.

Stukken

11.

Kadernota Veiligheid en Regionaal Veiligheidsplan

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015 – 2018 vast te stellen en een oordeel te vormen over het Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015 – 2018 voor de eenheid Oost-Brabant.

Stukken

Uitgelicht