Besluitenlijst 12 juli 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 juli 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Accountantsverklaring en accountantsverslag 2015

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de accountantsverklaring en het accountantsverslag 2015. Op 28 juni heeft de gemeenteraad het jaarverslag en de jaarrekening 2015 vastgesteld. Vanwege nog uit te voeren werkzaamheden rondom het sociaal domein had de accountant op dat moment de accountantsverklaring en het accountantsverslag nog niet verstrekt. Inmiddels zijn deze ontvangen. Het voorstel komt in de raad van 12 juli.

Stukken

2.

Overeenkomst regionale energiestrategie Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het ondertekenen van het regiocontract met de VNG voor de ontwikkeling van een regionale energiestrategie voor de regio Hart van Brabant. Als alle gemeenten in de regio hiermee akkoord gaan, start Hart van Brabant als pilotregio met het ontwikkelen van een regionale energiestrategie. Doel is om daarmee de ambitie van Nederland om in 2050 een CO2-arme, veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te hebben stevig in te zetten en te versnellen.

Stukken

3.

Beantwoording art 61 Rvo van der Lee erfpacht en faillissement

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer F. van der Lee (Heusden Transparant) over erfpacht en faillissement.

Stukken

4.

Start pilot Huisvesting Onderwijs Baan door Baanbrekers met garantstelling gemeente

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten zich garant te stellen tot een bedrag van € 19.000 voor de start van een pilot Huis Opleiding Baan-traject door Baanbrekers. Garantstelling vindt plaats onder de voorwaarde dat de colleges van de gemeente Loon op Zand en Waalwijk zich eveneens garant stellen.

Stukken

5.

Toelichting beantwoording art 61 vragen vd Heijden HT grondverkopen De Donkhof

Behandelvoorstel

Het college heeft Heusden Transparant een schriftelijke toelichting gegeven op de feiten zoals die hebben plaatsgevonden rondom de grondverkopen aan De Donkhof te Haarsteeg.

Stukken

6.

Brief van Waalwijk over De Langstraat samenwerking

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te gaan op de uitnodiging van de gemeente Waalwijk voor een bijeenkomst met de gemeentebesturen in De Langstraat. Bovendien heeft ze in een brief aangegeven in De Langstraat samen constructief verder te willen gaan op de reeds ingeslagen wegen.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college 5 juli 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 5 juli 2016 vastgesteld.

Stukken

8.

Herverkaveling fase 1b De Grassen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een nieuwe verkaveling voor fase 1b van De Grassen vast te stellen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de kavelbouwers in fase 1a voor wat betreft de ligging van de sociale huurwoningen en een groene entree van de wijk. Als het bestemmingsplan voor de eerste fase van De Grassen onherroepelijk is, kan fase 1b volgens dit verkavelingsplan worden ontwikkeld.

Stukken

9.

Opdracht procesbegeleider schaalverdieping

Behandelvoorstel

De heer Menno Spaan gaat de gemeenteraad begeleiden bij het traject rondom schaalverdieping.

Stukken

10.

Afwijzen verzoek tot handhaving geluidsoverlast Middelweg Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft in de vergadering van 12 juli 2016 uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 26 april 2016. Daartoe heeft het het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen vermeende overtreding van de geluidsvoorschriften door het bedrijf aan de Kerkstraat 30 in Nieuwkuijk, opnieuw ongegrond verklaart.

Stukken

Uitgelicht