Besluitenlijst 12 juni 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 juni 2012
Aanvang:
19:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 4 juni 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 4 juni 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 8 en 15 juni 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 8 en 15 juni 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Herhaalde bekendmaking ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied te herhalen. Bij de ter inzage legging op 1 juni ontbraken enkele documenten. Deze worden met ingang van 14 juni alsnog aan de ter inzage liggende stukken toegevoegd. De termijn van ter inzage legging wordt met twee weken verlengd tot en met 26 juli 2012.

Stukken

4.

Beantwoording vragen op grond van artikel 61 Reglement van orde van de fractie Heusden Transparant inzake de verdeling van pachtgrond.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die de fractie Heusden Transparant heeft gesteld over het gemeentelijk uitgiftebeleid van pachtgronden en de daadwerkelijke verdeling van pachtgronden op basis van dit beleid.

Stukken

5.

Schenking drie kunstwerken door oud-burgemeester H. Willems aan de Heusdense gemeenschap.

Behandelvoorstel

Oud-burgemeester H. Willems heeft, ter gelegenheid van zijn afscheid, 3 kunstwerken aan de Heusdense gemeenschap geschonken. Het college heeft deze schenking aanvaard. De werken worden geplaatst op een centrale plek in de kernen Drunen, Heusden en Vlijmen.

Stukken

6.

Zwemmen voor 55+-ers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ondersteuning die Modus aan 55-plussers geeft om te zwemmen in Drunen af te bouwen. Dit betekent dat 55-plussers per 1 juli 2012 voor zwemmen in Drunen en Vlijmen hetzelfde gaan betalen. Per 1 juli 2013 stopt Modus met het faciliteren van zwemmen voor 55-plussers.

Stukken

7.

Programmamanager SET

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om tot 31 december 2012 de heer H. van der Burgt in te huren als programmamanager voor het Sociaal Economisch Team.
Het team is een samenwerking van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden en werkt aan regionaal arbeidsmarktbeleid en economisch beleid.
Eind 2012 zal een evaluatie plaatsvinden over het functioneren van dit team.

Stukken

8.

Bijdrage actieprogramma arbeidsmarkt Midden-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten bij te dragen aan het actieprogramma arbeidsmarkt in de regio Midden-Brabant. Het bedrag wordt gebruikt voor verbetering van de werkgeversbenadering vanuit gemeenten en voor het ondersteunen van werkgevers bij duurzaam personeelsbeleid. Alle gemeenten binnen Midden-Brabant zijn gevraagd om een bijdrage naar rato van het aantal inwoners.

Stukken

9.

Gewijzigd raadsvoorstel Jaarrekening 2011

Behandelvoorstel

Op 29 mei heeft het college de jaarrekening 2011 vastgesteld. In het bijbehorende raadsbesluit is per abuis verzuimd een beslispunt op te nemen m.b.t. de aanvullende storting vanuit de algemene reserve naar de reserve Centrumplan Vlijmen ter grootte van € 1,2 mln. De voorbereiding van de planvorming duurt langer dan gepland. De hieruit voortvloeiende kosten kunnen niet worden goedgemaakt. Derhalve wordt voorgesteld de reserve centrumplan Vlijmen te verhogen.

Stukken

10.

verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wro.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een verzoek om tegemoetkoming in planschade betreffende een perceel aan de Kees Klerxstraat te Vlijmen af te wijzen.

Stukken

11.

Principeverzoek zorgresidentie kasteel Heusden

Behandelvoorstel

in principe in te stemmen met de ontwikkeling van een zorgresidentie ter plaatse van de kasteelruïne in Heusden-vesting, onder voorwaarde dat de gemeentelijke kosten worden vergoed, dat de risico’s voor de ontwikkelende partij zijn en dat een grondprijs op residuele basis overeengekomen wordt.

Stukken

Uitgelicht