Besluitenlijst 12 juni 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 12 juni 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 6 juni 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 6 juni 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarstukken 2016, kaderbrief en ontwerpbegroting 2018 van de regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2016, de kaderbrief 2018 en de ontwerpbegroting 2018 van de regio Hart van Brabant. De verhoging van de bijdrage per inwoner voor 2018 is verwerkt in de voorjaarsnota 2017 en wordt vertaald in de gemeentelijke begroting 2018. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 11 juli aanstaande.

Stukken

3.

Jaarrekening 2016, jaarplan en ontwerpbegroting 2018 van de regio Noordoost-Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2016, het jaarplan en de begroting 2018 van de regio Noordoost-Brabant. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 11 juli aanstaande.

Stukken

4.

Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein juni 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein juni 2017’ vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

5.

Samenwerkingsovereenkomst Dementievriendelijk Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Samenwerkingsovereenkomst Dementievriendelijk Heusden’ aan te gaan. Deze overeenkomst zal ook daar alle andere betrokken partijen worden ondertekend en heeft als doel om gezamenlijk de gemeente Heusden dementievriendelijk te maken.

Stukken

6.

Duurzaamheidscongres

Behandelvoorstel

Het college stelt budget beschikbaar voor het gemeentelijke duurzaamheidscongres en de daaruit, vanuit het onderdeel jeugd, voortvloeiende projecten. De Duurzame Ontwerpdag Heusden op 29 juni aanstaande combineert een jeugdcongres over duurzaamheid met een congres voor volwassenen over dit thema. De duurzame dromen, ideeën en ontwerpen van ondernemers en inwoners, van volwassenen en jeugd vormen langs deze weg de basis voor een nieuwe duurzaamheidsagenda.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over Gieterij Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vervolgvragen van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de stand van zaken rondom het faillissement van Gieterij Drunen beantwoord.

Stukken

8.

Benoeming lid/plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie personele aangelegenheden

Behandelvoorstel

Het college heeft mevrouw B. Tibben uit Son en Breugel met ingang van 1 juli 2017 benoemd tot het door de werkgever aangewezen lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwarenadviescommissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden.

Stukken

9.

Voortzetting bodemkwaliteitskaart

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de bodemkwaliteitskaart uit 2011 voorlopig als verlengd en nog geldend te beschouwen totdat de nieuwe regiobrede kaart onherroepelijk is (naar verwachting in het najaar). Hierdoor is het niet nodig om bij nieuwe bestemmingen, bouwplannen of bij het toepassen van grond steeds een volledig bodemonderzoek te doen.

Stukken

10.

Aanvullend krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet van € 365.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen RKDVC en VV Haarsteeg. Als de raad volgens het voorstel besluit, zal de renovatie dit jaar starten en doorlopen tot en met 2018. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

Uitgelicht