Besluitenlijst 12 mei 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 mei 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Verkoop groenstrook Nassau Dwarsstraat 1 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een deel van de strook grond naast de Nassau Dwarsstraat 1 in Vlijmen te verkopen aan de bewoners van dit adres.

Stukken

2.

Uitputting en besteding stelpost herstructurering bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om door te willen gaan met de herstructurering van bedrijventerreinen en de invoering van parkmanagement op de bedrijventerreinen in de gemeente Heusden. Hiervoor stelt het college al een eerste bedrag van € 129.000 beschikbaar voor de bedrijventerreinen Heesbeen, Bakkersdam en Meeuwaert. Bij de voorjaarsnota wordt aan de raad voorgesteld om een extra budget van € 294.000 voor de herstructurering van deze bedrijventerreinen beschikbaar te stellen.

Stukken

3.

Trouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om op het gebied van trouwen meer mogelijk te maken. Bruidsparen kunnen voortaan op een alternatieve locatie trouwen, een eigen trouwambtenaar meenemen of op een bijzonder tijdstip trouwen.

Stukken

4.

Sociaal jaarverslag gemeente Heusden 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van het sociaal jaarverslag 2014 en dit, als bijlage bij de jaarstukken, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Stukken

5.

Beleidsregel wet Bibob gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester van Heusden hebben een nieuwe beleidsregel wet Bibob vastgesteld. Aanleiding is het Veiligheidsoverleg Oost-Brabant van 17 december 2014, waarin een model is vastgesteld om te zorgen voor meer eenheid in deze beleidsregels in de regio. Met de wet Bibob kan de overheid onderzoeken of een persoon betrouwbaar en integer is om zo te voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Stukken

6.

Verkoop groenstrook Putterstraat 26a in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de groenstrook achter de Putterstraat 26a in Heusden te verkopen aan de bewoners van dit adres.

Stukken

7.

Liquidatie en jaarrekening 2013 van de Bestuursacademie Zuid Nederland

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om kennis te nemen van de definitieve financiële afwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid Nederland en de liquidatie-uitkering van € 4.300 te laten uitbetalen.

Stukken

8.

Koerswijziging stichting Metal Valley Netherlands en bijdrage gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de nieuwe aanpak van stichting Metal Valley Netherlands te ondersteunen. Deze aanpak richt zich onder meer op het uitbrengen van innovatievouchers voor ondernemers. Innovatie en werkgelegenheid in de metaalsector worden hiermee gestimuleerd.

Stukken

9.

Ontwerp omgevingsvergunning voor perceel Valeriusstraat 6 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen en in gebruik nemen van 7 woningen op het perceel Valeriusstraat 6 in Drunen. Met deze vergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 14 mei 2015. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

10.

Jaarrekening 2014 en prognose 2015 van Stadsgewest sHertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2014 van het Stadsgewest ’s Hertogenbosch waarvan de gemeente Heusden deel uit maakt.

Stukken

11.

Jaarverslag 2014 Wmo adviesraad

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met instemming kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de Wmo-adviesraad.

Stukken

12.

Wijzigingen CAR UWO 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om enkele landelijk vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel over te nemen.

Stukken

13.

Herstructurering bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkersdam

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een plan op te laten stellen voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkersdam. Verder heeft het college de intentie om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de inmiddels opgerichte vereniging parkmanagement Heesbeen-Bakkersdam.

Stukken

14.

Openbare besluitenlijst college van 28 april 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 28 april 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht