Besluitenlijst 12 november 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 november 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststelling straatnamen Geerpark en toegangsweg Ei van Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om verschillende straatnamen in het plan Geerpark toe te kennen. Ook is besloten om aan de weg gelegen tussen de Spoorlaan en het Ei van Drunen de straatnaam Doorloop toe te kennen

Stukken

2.

Masterplan De Grassen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het masterplan De Grassen vast te stellen. Het masterplan vormt de basis voor het bestemmingsplan dat als doel heeft woningbouw aan de oostzijde van de kern Vlijmen mogelijk te maken. De ontwikkeling bestaat uit maximaal 825 woningen en bijbehorende bestemmingen als verkeer, groen en water. De raad neemt op 17 december aanstaande een besluit over het masterplan.

Stukken

3.

Mandaatbesluit BAG

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de GEO-informatiebeheerder te mandateren voor de uitvoering van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

Stukken

4.

Nota Blijven werken aan armoede

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de beleidsnota “Werk blijven maken van armoede” vast te stellen. Naast een evaluatie over de afgelopen jaren staan in deze nota de beleidsthema’s voor de komende beleidsperiode en het voorstel om de doelgroep voor de HeusdenPas uit te breiden. De raad neemt hierover op 17 december aanstaande een besluit.

Stukken

5.

Bestuursaansprakelijkheid Stichting De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten niet in te gaan op het verzoek van Stichting De Voorste Venne om garant te staan voor de gevolgen van bestuursaansprakelijkheid.

Stukken

6.

Sleutelopgaven regionale samenwerking

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overzicht met sleutelopgaven binnen de regionale samenwerkingen waarin Heusden participeert, ter kennisname toe te sturen aan de leden van de raad.

Stukken

7.

Jaarrekening 2012 en begroting 2014 BAZN in liquidatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met de jaarrekening 2012, een voortgangsrapportage 2013 en de begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland (GR-BAZN). In 2002 is de GR-BAZN gestopt met uitvoerende werkzaamheden en in liquidatie gegaan. De raad neemt op 17 december aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 5 november 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 5 november 2013 vastgesteld.

Stukken

9.

Evaluatie Kadernota Sport & bewegen gemeente Heusden 2008

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met de “Evaluatie kadernota Sport & bewegen 2008” inclusief vier aanbevelingen die daarin zijn opgenomen.

Stukken

Uitgelicht