Besluitenlijst 12 september 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 september 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 5 september 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 5 september 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Begroting 2018

Behandelvoorstel

Het college biedt de begroting 2018 aan de raad aan. In de begroting staan de plannen voor 2018 tot en met 2021. Het college stelt de raad voor om de hiervoor benodigde budgetten voor 2018 beschikbaar te stellen en om de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor de burgers in 2018 vast te stellen. In de raadsvergadering van 9 november a.s. neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Stukken

3.

Welzijnssubsidies 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een welzijnssubsidie voor 2018 te verlenen aan Gemengd Koor Brabants Bont, zangkoor Switch, Stichting Muze van de Gouverneur, Gilde Sint Blasius, Dorpsvereniging Heesbeen-Doeveren en Stichting Rechtswinkel De Langstraat. Ook worden op basis van prestatieafspraken meerjarige subsidieafspraken gemaakt met De Aleph en Bibliotheek Heusden. Verder heeft het college kennis genomen van de organisaties die geen aanvraag indienden voor een welzijnssubsidie.

Stukken

4.

Projectsubsidies vierde tranche 2017

Behandelvoorstel

Het college verleent een subsidie van € 2.500 aan Buurt Bestuurt Venne Oost voor de organisatie van een Xgames toernooi, € 2.000 aan Stichting Het Gouverneurshuis voor de expositie ‘Geluk in de vesting’ en € 2.500 aan Stichting Scala scholen voor een upgrade van het Ommetje Herpt-Oudheusden. Het subsidieverzoek van jongerenzorgboerderij De Locatie voor de organisatie van een Winter-Event werd afgewezen.

Stukken

5.

Dienstverleningsovereenkomst re-integratie van ex-gedetineerden regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college gaat een overeenkomst aan met de gemeente Tilburg voor de re-integratie van ex-gedetineerden. Sinds 1 januari 2017 verzorgt de gemeente Tilburg de coördinatietaken van deze re-integratie voor de gemeenten in de regio Midden-Brabant, waaronder Heusden. De re-integratie moet ervoor zorgen dat ex-gedetineerden weer een plek in de maatschappij krijgen en niet opnieuw vervallen in crimineel gedrag. In de overeenkomst worden samenwerkingsafspraken vastgelegd.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Vlijmen’

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Vlijmen’. Dit plan voorziet het centrum van Vlijmen van een planologische regeling. Het plan ligt vanaf 21 september aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

7.

Beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor twee afvoerkanalen op het pand Grotestraat 181 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de bezwaarschriften tegen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee roestvrijstalen afvoerkanalen op het perceel Grotestraat 181 in Drunen gegrond verklaard en de gevraagde omgevingsvergunning alsnog geweigerd. Ook heeft het college besloten een vergoeding te verlenen voor een door een derde verleende rechtsbijstand.

Stukken

8.

Plan van aanpak ontwikkelingsplan en uitvoeringsprogramma Linie 1629

Behandelvoorstel

De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught en Heusden hebben de gezamenlijke ambitie om de landschappelijke weerslag van het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik een structurerende betekenis te geven in de ontwikkeling van dit landschap. Op die manier wordt een deel van de geschiedenis van onze streek weer zichtbaar in het landschap. Het college heeft besloten via deelname in de Stuurgroep en met een bijdrage van € 10.000 te participeren in de opzet van een ontwikkelingsplan en een uitvoeringsprogramma.

Stukken

9.

Deelname pilot ‘Themis’ met het plaatsen van ANPR-camera's

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om deel te nemen aan de pilot ‘Themis’, waarbij aan de uitvalswegen in de gemeente Heusden zogenoemde ANPR-camera’s worden geplaatst. Doel is de bestrijding van criminaliteit en bevordering van veiligheid. ANPR (automatic numberplate recognition) is een methode om gefotografeerde kentekens op automatische wijze te vergelijken met kentekens in politiebestanden. De kosten van deze pilot bedragen € 20.000.

Stukken

10.

Verhuurovereenkomsten jachtrecht

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om nieuwe verhuurovereenkomsten van het jachtrecht met de Wildbeheereenheden Broek en Duin en De Langstraat aan te gaan voor een periode van 6 jaar.

Stukken

11.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over ondergrondse afvalcontainers

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over ondergrondse afvalcontainers.

Stukken

12.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over gebruik gegevens afvalpas

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het gebruiken van persoonsgegevens voor de afvalpassen voor de ondergrondse restafvalcontainers.

Stukken

13.

Raadsmemo Het Run tweede kwartaal 2017

Behandelvoorstel

Het college stuurt een memo naar de raad waarin verslag wordt gedaan van de resultaten van openluchtzwembad het Run over het tweede kwartaal 2017.

Stukken

Uitgelicht