Besluitenlijst 13 december 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 december 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 6 december 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 6 december 2016.

Stukken

2.

Inzet interventieprogramma Bouw

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om € 2.370 beschikbaar te stellen voor een pilot met interventieprogramma Bouw! op basisschool ‘De Bolster’ in Drunen. Dit programma wordt ingezet in groep twee tot en met vier om vroegtijdig leesproblemen te signaleren en aan te pakken. Hiermee kan Ernstige Enkelvoudige Dyslexie mogelijk voorkomen worden.

Stukken

3.

Cameraprotocol gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het cameraprotocol gemeente Heusden vast te stellen en aan het gemeentelijk integriteitbeleid toe te voegen. Daarin staan de doelen en afspraken hoe met het cameratoezicht op de gemeentelijke werklocaties zoals de milieustraat, zwembad Die Heygrave en de publieksbalie in het gemeentehuis in Vlijmen wordt omgegaan. Dit ook ter borging van ieders privacy.

Stukken

4.

Aanvraag plaatsen tijdelijke congrestent Abdijlaan 8 Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om medewerking te willen verlenen aan een tijdelijke omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, voor de bouw van een congrestent. De congrestent wordt geplaatst op het adres Abdijlaan 8 in Nieuwkuijk voor een termijn van maximaal vijf jaar en zal maximaal vier dagen per maand voor dit doel worden gebruikt. Voordat de vergunning daadwerkelijk zal worden verleend, moet duidelijk zijn dat de congrestent qua bouwconstructie voldoet aan de wettelijke eisen.

Stukken

5.

Ontwerpomgevingsvergunning Tuinbouwweg 7 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met een ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan om (buiten)opslag van restmateriaal van bouwsystemen tot een omvang van maximaal 5000 m2 op het adres Tuinbouwweg 7 in Haarsteeg mogelijk te maken. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 22 december 2016. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

6.

Intentieovereenkomst met Energiek Heusden over postcoderoos voor De Kubus in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college besloot een intentieovereenkomst aan te gaan met energiecoöperatie Energiek Heusden over het beschikbaar stellen van het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit gebeurt voor een energiebesparingsproject, de zogenoemde ‘postcoderoos’ waaraan inwoners kunnen deelnemen die zelf geen zonnepanelen op hun dak willen of kunnen leggen. Verder heeft het college besloten om in beginsel daken in gemeentelijk eigendom, bij gebleken geschiktheid en met goede afspraken, beschikbaar te willen stellen voor een postcoderoos. Ook op de nieuwe sporthal Dillenburg in Drunen komt naar verwachting een postcoderoos.

Stukken

7.

Vragen art. 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over sjoemelstroom

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over ‘sjoemelstroom’ beantwoord.

Stukken

8.

Memo aan raadsleden accountantscontrole m.b.t. sociaal domein 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raadsleden te informeren over een mogelijk niet goedkeurende controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening 2016. Dit kan het gevolg zijn van onzekerheden in het sociaal domein. Door de afhankelijkheid van andere partijen waaronder de Sociale Verzekeringsbank, het Zorg-Lokaal en de zorgaanbieders wordt de komende maanden pas duidelijk wat het werkelijke effect zal zijn op de strekking van de controleverklaring.

Stukken

9.

Verkoop perceel Veldweg in Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in onderhandeling te treden met de pachter van een perceel aan de Veldweg in Herpt om dit perceel binnen de bandbreedte van de getaxeerde waarde aan hem te verkopen.

Stukken

10.

Verkoop Torenstraat 85 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het pand en daarbij behorende grond aan de Torenstraat 85 in Drunen te verkopen aan Jong Nederland.

Stukken

11.

Aanbesteding renovatie De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college stemt in met de voorgestelde aanbestedingsprocedure voor de Voorste Venne.

Stukken

Uitgelicht