Besluitenlijst 13 maart 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 maart 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 6 maart 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 6 maart 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 9 maart en 16 maart

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Duinweg 39 Drunen

Behandelvoorstel

• in te stemmen met de huurbeëindiging per 1 april 2012 van het pand aan de Duinweg 39 te Drunen;
• na 1 april het pand te slopen en de grond bij de gemeentewerf te betrekken;
• de sloopkosten van € 25.000,-- ten laste te brengen van de stelpost voor incidentele onvoorziene uitgaven;
• de jaarlijkse huurderving en besparing op de kosten van belasting en verzekering van per saldo € 4.476,-- ten laste te brengen van de post voor structurele onvoorziene uitgaven en hiervan melding te maken in de 1e Berap 2012.
• De besparing op de jaarlijkse onderhoudskosten is reeds in de meerjarenraming 2012-2015 opgenomen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Verhuur jachtrecht

Behandelvoorstel

• over te gaan tot verhuring van het genot van de jacht aan:
o WBE De Langstraat van de daarvoor in aanmerking komende percelen, gelegen ten noorden van de A-59 voor een totaalbedrag van € 2.265,50 per jaar;
o WBE Broek en Duin van de daarvoor in aanmerking komende percelen,gelegen ten zuiden van de A-59 voor een totaalbedrag van € 3.044,- per jaar;
• de betreffende WBE's een huurovereenkomst conform bijgevoegde concepten ter ondertekening aan te bieden.
• de jaarlijkse meeropbrengst van € 1.560,-- ten gunste te brengen van de post voor structurele onvoorziene uitgaven.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Beleidskaders 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

de gemeenteraad voor te stellen om:
• in te stemmen met de beleidskaders 2013 van de Veiligheidsregio;
• Brabant-Noord onder voorbehoud dat in het beleidskader ingaande 2014 alsnog een nader in te vullen ombuigingstaakstelling van € 1,5 mln wordt vermeld, conform de brief van de coördinerend burgemeester gemeenschappelijke regelingen van 4 november 2011 aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio;
• op te merken dat uit het schema op bladzijde 3, van de aanbiedingsbrief “verzoek om zienswijze m.b.t. het beleidskader 2013”, de conclusie kan worden getrokken dat de organisatie van de brandweer Brabant-Noord aan efficiëncy kan winnen.
• de afwikkeling van de programmabegroting 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, binnen de kaders van dit besluit, in handen van het college te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Aanwijzing toezichthouders leefomgevingstoezicht

Behandelvoorstel

Mevrouw G. Lubeck, mevrouw W.H.L.M. van de Wiel, de heer G. Verkamman, de heer M. Willemsen en de heer E. Bleijenbergh per 13 maart 2012 voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst tussen P1 en de gemeente Heusden, aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de A.P.V. en de Afvalstoffenverordening.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Beantwoording vragen op grond van artikel 61 Reglement van orde van de fractie D66-Heusden inzake de randweg Vlijmen

Behandelvoorstel

De fractie D66-Heusden te antwoorden conform de bijgevoegde concept-antwoordbrief.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Overeenkomst plaatsen kunstwerk

Behandelvoorstel

In te stemmen met de bijgevoegde conceptovereenkomst tussen de gemeente Heusden en de heer Briels inzake het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk in het kader van het “sokkelproject Heusden”.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Bekrachtiging beslissing op bezwaar met betrekking planschadeverzoek Deken Coppensstraat 7 te Drunen

Behandelvoorstel

De d.d. 16 februari 2012 door wethouder Van Bokhoven in mandaat genomen beslissing op bezwaar inzake de gedeeltelijke planschadetegemoetkoming Deken Coppensstraat 7 in Drunen te bekrachtigen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht