Besluitenlijst 13 maart 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 maart 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 6 maart 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 6 maart 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Groenstructuurplan 2018-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Groenstructuurplan 2018-2022 vrij te geven voor inspraak. Het plan bevat de voor de gemeente Heusden belangrijke groene waarden en geeft aan hoe de komende jaren met het groen wordt omgegaan. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tot en met 27 april 2018 zienswijzen in te dienen op het plan. In deze periode ligt het plan ter inzage in de gemeentehuis in Vlijmen.

Stukken

3.

Bestuursovereenkomst snelfietsroute ’s-Hertogenbosch - Waalwijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een bestuursovereenkomst aan te gaan over de aanleg van een snelfietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk onder voorwaarde dat een goede oplossing wordt gevonden voor het vraagstuk van de waterproblematiek Drunen. De snelfietsroute maakt deel uit van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

4.

Uitbreiding dienstverlening naar aanleiding van het inwonerspanel

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om bij wijze van proef de dienstverlening aan de inwoners gedurende een jaar te verruimen. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het inwonerspanelonderzoek over de dienstverlening dat in de zomer van 2017 is gehouden.

Stukken

5.

Samenwerkingsovereenkomst begeleiding en wonen jongeren

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Samenwerkingsovereenkomst rondom initiatief voor combineren van begeleiding en wonen’ aan te gaan. Deze overeenkomst bevat de samenwerking tussen de gemeente, Woonveste en Kamers met Kansen 2Live. Zo wordt een voorziening gerealiseerd die begeleiding en wonen voor jongeren mogelijk maakt. Jongeren die door omstandigheden zelfstandig moeten gaan wonen, leren er de vaardigheden die ze nodig hebben om dit te bereiken.

Stukken

6.

Projectsubsidies tweede tranche 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de subsidieverzoeken van Stichting Sociaal culturele Stimulering Heusden ’96, voor de organisatie van een Molenontbijt in de vesting Heusden, en van het Vlijmens Mannenkoor, voor de organisatie van ‘Echte mannen zingen in koor’, afgewezen.

Stukken

7.

Vaststellen uitwerkingsplan Geerpark fase 3a

Behandelvoorstel

Het college heeft het uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 3a gewijzigd vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 48 woningen op de locatie fase 3a in het plangebied Geerpark in Vlijmen. Het plan ligt vanaf 15 maart aanstaande 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

8.

Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang gemeente Heusden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft aangepaste beleidsregels vastgesteld voor de handhaving van locaties met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus.

Stukken

9.

Aansluiting bij Statiegeldalliantie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de gemeente Heusden aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. In de Statiegeldalliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is. Zij roepen de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Dit doen ze in België en in Nederland.

Stukken

10.

Vragen ex art. 61 Rvo van raadslid M. van Esch (DMP Heusden) over gelijke kansen op de woningmarkt

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid M. van Esch (DMP Heusden), over gelijke kansen voor kopers op de woningmarkt, beantwoord.

Stukken

11.

Wijziging opstalrechten sportcentrum De Hoge Heide

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot het aangaan van overeenkomsten over het recht van opstal voor de percelen van het Sportcentrum De Hoge Heide in Vlijmen. De overeenkomsten voorzien in het uniformeren van de opstalvoorwaarden en een uitbreiding van het huidige opstalrecht.

Stukken

12.

Benoeming ambtenaren burgerlijke stand

Behandelvoorstel

Het college heeft mevrouw G.A.M. Klerks-Marisael, mevrouw I.P.J.C. Kievits, mevrouw W.A. Lommers-Brok, mevrouw L.E.J.M. Sikkers-Klaren, de heer F.G.W. Veenstra, de heer M.C.A. Aarts en de heer M.P.A van den Heuvel benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze benoemingen zijn nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand bij het cluster Klant Contact Centrum van de gemeente.

Stukken

13.

Benoeming stemmentellers en reserve stembureauleden gemeenteraadsverkiezingen en referendum 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft stemmentellers en reserve stembureauleden benoemd voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum op 21 maart aanstaande.

Stukken

14.

Allonge koopovereenkomst Victoria Haarsteeg 2018

Behandelvoorstel

Het college gaat een allonge aan met de vennootschap onder firma V.O.F. Victoria Haarsteeg en wijzigt daarmee de anterieure overeenkomst van 7 maart 2016 over de ontwikkeling van de locatie Victoria in Haarsteeg met 161 woningen. De wijziging gaat voornamelijk over een iets latere oplevering en overdracht van een gedeelte van het gebied.

Stukken

15.

Glasvezel buitengebied

Behandelvoorstel

Het college is van plan een overeenkomst te sluiten met Langstraatglas voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Het college stelt de raad voor om hiermee in te stemmen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 maart aanstaande.

Stukken

Uitgelicht