Besluitenlijst 13 november 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 november 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 6 november 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 6 november 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 9 tm 18 november 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 9 tot en met 18 november 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Automatische incasso Verordeningen onroerende zaakbelastingen 2013 en hondenbelasting 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om automatische incasso mogelijk te maken voor de onroerende zaakbelasting en de hondenbelasting. Dit betekent dat belastingplichtigen bij betaling voortaan gebruik kunnen maken van automatische incasso. Machtigt u de gemeente dan mag u betalen in acht termijnen in plaats van twee. De betrokken verordeningen moeten hiervoor worden gewijzigd.

Stukken

4.

Bomen Margrietstraat en Christinastraat in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vergunning te verlenen voor het kappen van achttien bomen in de Margrietstraat en negen bomen in de Christinastraat in Oudheusden. Het kappen van de bomen gebeurt op initiatief van de bewoners vanwege overlast van de bomen. Hierover is goed overlegd tussen hen en de gemeente. De gekapte bomen worden vervangen door nieuwe bomen. De vergunning wordt gepubliceerd en dan kan er bezwaar tegen worden ingediend.

Stukken

5.

Status Niet in exploitatie genomen gronden

Behandelvoorstel

Het college heeft, in verband met aangescherpte regelgeving, besloten de raad voor te stellen om van de 25 locaties die op 1 januari 2012 zijn opgenomen bij de (nog) niet in exploitatie genomen gronden, 19 complexen aan te merken als locaties die op korte termijn in uitvoering worden genomen en 6 locaties uit de voorraden bouwgronden te halen.

Stukken

6.

Randweg Vlijmen Oost beantwoording brief bewoner De Jonglaan

Behandelvoorstel

Het college heeft de brief beantwoord van een bewoner uit Vlijmen over de nieuwe variant van het noordelijk deel van de randweg Vlijmen-oost

Stukken

7.

Vaststelling bestemmingsplan Heusden Buitengebied

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Heusden buitengebied met de daarbij behorende planMER vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Daarnaast zijn er ook andere wijzigingen aangebracht. De vaststelling is beoogd in de raadsvergadering van 18 december 2012.

Stukken

8.

Vaststelling bestemmingsplan Kasteeldreef 31a Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Kasteeldreef 31A, Drunen’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt ter inzage na instemming van de provincie Noord-Brabant. Naar verwachting is dit in januari 2013.

Stukken

9.

Beleidsnota Ruimte voor tijdelijke werknemers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de beleidsnota ‘Ruimte voor tijdelijke werknemers’ vast te stellen. Deze beleidsnota geeft een overzicht van de ruimtelijke mogelijkheden voor huisvesting van tijdelijke werknemers binnen de gemeente Heusden en krijgt een vertaling in bestemmingsplannen.

Stukken

10.

Vaststelling bestemmingsplan Dillenburg.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Dillenburg vast te stellen. Met dit plan zijn nieuwe ontwikkelingen aan de oostzijde van de kern Drunen mogelijk, namelijk: een uitbreiding van het d’Oultremontcollege, een sporthal, een gezondheidscentrum en een bedrijven- en kantorenlocatie.
Na vaststelling ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage.

Stukken

11.

Evaluatie duurzaamheidsagenda

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de evaluatie van de duurzaamheidsagenda vast te stelllen. Sinds eind 2008 zijn op het gebied van de thema’s klimaat (energie), kwaliteit bodem water en lucht, biodiversiteit en mondiale solidariteit diverse maatregelen uitgevoerd. De duurzaamheidsagenda wordt nu afgesloten. Vanaf 2013 wordt nog steviger ingezet op duurzame energie. Hiervoor is een energievisie gemaakt die ook ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Stukken

12.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om nadere regels te formuleren voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Stukken

13.

Gewijzigde Beleidsnotitie Bed en Breakfast

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de gewijzigde Beleidnotitie Bed & Breakfast. Het gewijzigde beleid maakt het mogelijk om in een vrijstaand bijgebouw een bed & breakfast accommodatie ter realiseren.

Stukken

14.

Benoemingen Kunst Advies Commissie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om wethouder W. van Engeland te benoemen tot voorzitter van de Kunst Advies Commissie. Gelijktijdig is oud-burgemeester, de heer H. Willems, benoemd tot lid.

Stukken

15.

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Heusden Staat RWS project Ei van Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Heusden en Rijkswaterstaat over de aansluiting van de A59 via het Ei van Drunen op de Spoorlaan in Drunen, voor te leggen aan de raad.

Stukken

16.

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie Baanbrekers en twee leden en hun vervangers uit zijn midden aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. Per 1 januari 2013 gaat Baanbrekers, die is ontstaan door de fusie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD) en het werkbedrijf (WML), van start.

Stukken

17.

Vaststelling Beleidsregel subsidiering cluster sport

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Beleidsregel subsidiëring cluster sport’ vast te stellen. Deze beleidsregel voorziet in de subsidiëring van jeugdleden van sportverenigingen. Tijdens de inzage termijn zijn drie zienswijzen ontvangen van sportverenigingen. Bij de vaststelling is met deze zienswijzen rekening gehouden.

Stukken

18.

Ontwerpbestemmingsplan Koesteeg Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Koesteeg, Nieuwkuijk’. Het ontwerpbestemmingsplan is ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan op onderdelen aangepast, deels als gevolg van de ingediende inspraakreacties. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen.

Stukken

19.

Reactie op plannen zorgappartementencomplex kasteellocatie Heusden.

Behandelvoorstel

Het college heeft de brief van Banning advocaten, namens omwonenden van de kasteelruïne in de vesting Heusden, beantwoord. De brief gaat over het bouwplan van een zorgresidentie nabij de kasteelruïne.

Stukken

20.

Anterieure overeenkomst Koesteeg in Nieuwkuijk.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een anterieure overeenkomst te sluiten met Ruimte voor Ruimte II CV voor de ontwikkeling van elf woningen aan de Koesteeg in Nieuwkuijk. De zakelijke samenvatting van de anterieure overeenkomst wordt zes weken ter inzage gelegd. Het is niet mogelijk om tegen deze samenvatting een zienswijze in te dienen.

Stukken

21.

Concept Beleidsplan integrale handhaving 2013 en 2014.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in stemmen met het concept-Beleidsplan integrale handhaving 2013 en 2014. Dit plan bevat een beperkte actualisatie van het handhavingsbeleid. Het heeft als hoofddoel de handhavingskwaliteit te verhogen en te waarborgen om zo de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente verder te verbeteren. Handhaven vormt geen doel op zich maar is een middel om naleving van wetten en regels te bewerkstelligen. Nadat de raad hierover is gehoord, kan het beleidsplan nog voor de jaarwisseling worden vastgesteld.

Stukken

22.

Uitspraak rechtbank s Hertogenbosch over vrijstellingsbesluit Provincialeweg 6 in Doeveren.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 26 oktober 2012, procedurenummer AWB 11/3429. Op 23 augustus 2011 besloot het college tot het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan voor het vergroten van de camping aan de Provincialeweg 6 in Doeveren. Het tegen dit besluit ingestelde beroep is door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard.

Stukken

Uitgelicht