Besluitenlijst 13 november 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 november 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 6 november 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 6 november 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Integraal Veiligheidsplan gemeente Heusden 2019 - 2022

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het Integraal Veiligheidsplan gemeente Heusden 2019 – 2022 vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad op 18 december aanstaande hierover een besluit.

Stukken

3.

Kadernota reclame 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de Kadernota reclame 2018 vast te stellen. Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor reclame in de openbare ruimte voor reclame-uitingen en reclameovereenkomsten die met exploitanten de komende jaren worden aangegaan. De raad neemt naar verwachting op 18 december aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

4.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke en beperkte herziening van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Daarnaast worden met dit plan 8 particuliere ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De raad neemt naar verwachting op 18 december aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

5.

Herijking deelbegroting Jeugd 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om, met daarbij enkele kanttekeningen, akkoord te gaan met een herijking van de deelbegroting Jeugd 2018 van de regio Hart van Brabant. De raad neemt op 18 december aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

6.

Bespreeknotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de ‘Bespreeknotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden 2018’ en wil de informatievergadering Samenleving op 29 november aanstaande benutten, om op basis van deze bespreeknotitie een eerste discussie te laten voeren. De bedoeling is daarbij te komen tot richtinggevende uitspraken over de toekomst van het bibliotheekwerk in Heusden.

Stukken

7.

Raadsinformatiebrief sociaal domein november 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de raadsinformatiebrief sociaal domein november 2018 vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Deze raadsinformatiebrief bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

8.

Indexering subsidies 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de subsidies 2019 te indexeren conform de ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018’. Voor de waarderingssubsidies bedraagt het indexpercentage 2,4 procent en voor de budgetsubsidies 1,8 procent.

Stukken

9.

Locatie-onderzoek vervangende nieuwbouw voor basisscholen De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college is van plan om de huidige locatie (hoek Kasteellaan-Steenweg) te kiezen als locatie voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Leilinde en De Dromenvanger in Oudheusden. Het college stelt echter allereerst de raad in de gelegenheid om zijn eventuele wensen en/of bedenkingen hierover aan te geven. Naar verwachting neemt de raad op 18 december aanstaande hierover een besluit.

Stukken

10.

Legesverordening, tarieven rioolaansluitkosten en Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de Legesverordening 2019 met de bijbehorende tarieventabel, de tarieven rioolaansluitkosten 2019 en de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 vast te stellen. De raad neemt naar verwachting hierover op 18 december aanstaande een besluit.

Stukken

11.

Uitgangspunten grondexploitaties 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om bij de actualisatie van de grondexploitaties van de diverse projecten per 1 januari 2019 uit te gaan van realistische uitgangspunten voor bijvoorbeeld rente en inflatie. Zo ontstaat een consequent en realistisch beeld van de grondexploitaties die de gemeente voert. De uitgangspunten worden vertaald in de grondexploitaties per 1 januari 2019 die in de jaarrekening 2018 door de raad worden vastgesteld. De raad neemt op 18 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

12.

Grondprijzen 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de uitvoeringsnota grondprijzen 2019 vast te stellen. De nota, in de vorm van een raadsvoorstel, is bestemd voor iedereen die grond van de gemeente wil kopen of huren. De in de nota genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2019. De basisprijs voor vrije sectorkavels voor woningen wordt € 370 per vierkante meter exclusief btw. De raad neemt naar verwachting op 18 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

13.

Beslissing op bezwaren tegen oversteekplaats Kastanjelaan-West in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen het verplaatsen van een voetgangersoversteekplaats op de Kastanjelaan-West in Drunen niet-ontvankelijk te verklaren.

Stukken

14.

Benoemen voorzitster en plaatsvervangend voorzitster hoofdstembureau periode 2017-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft een nieuwe voorzitster en plaatsvervangend voorzitster voor het hoofdstembureau benoemd voor de periode van 13 november 2018 tot en met 31 december 2020. Beslissingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen worden genomen door het hoofdstembureau van onze gemeente.

Stukken

15.

Meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een begrotingswijziging door te voeren voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en bestemmingsreserves voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen om te zetten naar een voorziening. Verder stelt het college voor om een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal worden gebruikt om een plan van aanpak te maken voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Verder biedt het college de raad aan om kennis te nemen van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen voor de periode 2019-2023. De raad neemt hierover naar verwachting op 18 december aanstaande een besluit.

Stukken

Uitgelicht