Besluitenlijst 13 september 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 september 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 30 augustus 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 30 augustus 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Begroting 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de begroting 2017 aan te bieden aan de raad. In de begroting staan de plannen voor 2017 tot en met 2020. Het college stelt de raad voor om de hiervoor benodigde budgetten voor 2017 beschikbaar te stellen en om de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor de burgers in 2017 vast te stellen. In de raadsvergadering van 10 november 2016 wordt hierover een besluit genomen.

Stukken

3.

Aanschaf software beheer gemeentelijke eigendommen en contracten

Behandelvoorstel

Het college stemt in met de aanschaf van een softwarepakket voor de registratie van het beheer van de gemeentelijke eigendommen en de daarbij behorende contracten. Het college heeft besloten om hiervoor gebruik te maken van de mogelijkheid in het gemeentelijk inkoopbeleid om daarvan af te wijken. Door dit besluit kan de opdracht enkelvoudig onderhands worden gegund aan I-Real.

Stukken

4.

Verkoop Grotestraat 2 Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het pand met de daarbij behorende grond aan de Grotestraat 2 in Heesbeen te verkopen.

Stukken

5.

Vestiging erfdienstbaarheid van voetpad Herptsestraat 4 en 6 Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een recht van overpad te vestigen aan de Herptsestraat 4 en 6 in Heusden.

Stukken

6.

Gebruik percelen grond aan de Voordijk in Vlijmen, sectie N 2895 en 310

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om twee percelen dijktalud aan de Voordijk in Vlijmen te verhuren.

Stukken

7.

Erfpacht kavel GEE180 in Geerpark Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de kavel GEE180 in Geerpark aan te kopen van Woonveste en vervolgens in erfpacht uit te geven. Dit betreft een uitzondering en zal niet vaker gebeuren.

Stukken

8.

Ontwerpomgevingsvergunning Mortelweg 2 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 'Wolput-Mortelweg' zodat een woning kan worden gebouwd op het perceel Mortelweg 2 in Vlijmen. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf 22 september 2016. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

9.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Mortelweg 2 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een hogere geluidswaarde vast te stellen voor een beoogde woningbouwlocatie aan de Mortelweg 2 in Vlijmen. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de A59. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 22 september 2016 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

10.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F.v.d. Lee (Heusden Transparant) over de overeenkomst met Wärtsilä in 2010

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer F. van der Lee (Heusden Transparant) over. de overeenkomst met Wärtsilä uit 2010.

Stukken

11.

Aanvullende vragen artikel 61 Rvo van raadslid R. Broos (DMP Heusden) over uitvoering archivering

Behandelvoorstel

Het college heeft de aanvullende vragen beantwoord van raadslid de heer R. Broos (DMP Heusden) over de uitvoering van de archivering door de gemeente.

Stukken

12.

Deelname Brede impuls combinatiefuncties 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om ook in 2017 deel te nemen aan de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Via deze Impuls kunnen zowel combinatiefuncties voor onderwijs, sport en cultuur worden ingezet als buurtsportcoaches (zogenaamde specifieke combinatiefuncties), die een verbinding leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Doel van deze inzet is een grotere sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl.

Stukken

13.

Veiligheidsmonitor 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2015. De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap dat elke twee jaar plaatsvindt. De resultaten dienen als basis voor de ontwikkeling en evaluatie van het veiligheidsbeleid van de gemeente. Gelet hierop gaat in de komende tijd speciale aandacht uit naar het vergroten van het veiligheidsgevoel van inwoners van Oudheusden en de (landelijke) problematiek betreffende ‘verwarde personen’.

Stukken

14.

Standplaatsenbeleid gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ‘Standplaatsenbeleid gemeente Heusden’ vast te stellen. De regels waarborgen een veilige en leefbare woonomgeving en bieden duidelijkheid en zekerheid voor de standplaatshouders, winkeliers en inwoners.

Stukken

15.

Ondertekening intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie

Behandelvoorstel

Op 30 september vindt in Fort Isabella (Vught) een conferentie plaats over de Zuiderwaterlinie. Partners, waaronder de provincie, waterschappen en gemeenten langs de Zuidwaterlinie, worden daar uitgenodigd om een intentieovereenkomst te ondertekenen. In deze intentieovereenkomst spreken de partners uit het wenselijk te vinden om de ‘Zuiderwaterlinie-als-samenhangend-geheel’ verder tot ontwikkeling te brengen. Het college stemde in met deze intentieovereenkomst.

Stukken

Uitgelicht