Besluitenlijst 14 augustus 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 augustus 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen besluitenlijst 07 augustus

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 7 augustus 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster voor de weekenden van 10 en 17 augustus 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 10 en 17 augustus 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Wijziging leidraad invordering

Behandelvoorstel

Het college heeft de gewijzigde Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2012 vastgesteld. De Leidraad is gewijzigd om meer service te bieden en vanwege veranderingen in de rijksleidraad. Voortaan zal een kostenloze betalingsherinnering worden verzonden als burgers de onroerend zaakbelasting of hondenbelasting nog niet hebben betaald.

Stukken

4.

Wijzigingsbesluit Tuinbouwweg 49-57 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft het bestemmingsplan Buitengebied Vlijmen gewijzigd voor de percelen Tuinbouwweg 49-57 in Haarsteeg. Hiermee wordt de verdere ontwikkeling van een glastuinbouwbedrijf mogelijk. Het plan ligt vanaf 23 augustus gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan beroep ingesteld worden.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Dillenburg in Drunen. Het bestemmingsplan maakt nieuwe ontwikkelingen aan de oostzijde van de kern Drunen mogelijk. Het plan bestaat uit een uitbreiding van de school, een sporthal, een gezondheidscentrum, een bedrijven- en kantorenlocatie en uitbreiding van het park. Dit plan ligt zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Stukken

6.

Saneringsprogramma Eindstraat Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een saneringsprogramma vastgesteld voor het verminderen van de geluidbelasting op een aantal woningen aan de Eindstraat in Drunen. Deze afname wordt bereikt met het doortrekken van de Spoorlaan, waardoor de Eindstraat als 30km-zone kan worden ingericht. Voor deze sanering ontvangt de gemeente subsidie van het Rijk. Het doortrekken van de Spoorlaan gebeurt na 2015.

Stukken

7.

Visie op de dijken van Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de totaalvisie op de dijken van Heusden en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. In de visie wordt de basis gelegd voor het behoud van de bestaande waarden, het profileren van de kwaliteiten en het verbinden van de kernen met de unieke dijkenring rondom de gemeente. Daarnaast wordt de eigen identiteit van de dijken behouden. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt in het kader van Dromen, Doen, Heusden, een plan van aanpak opgesteld met als doel de kwaliteiten van de dijken meer te benutten.

Stukken

8.

Accomodatiesubsidie Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een subsidie toe te kennen aan Stichting De Voorste Venne. Deze subsidie wordt ingezet voor de exploitatie van twee vrijkomende ruimten (Utopia en poppentheater De Dwerg). Deze subsidie eindigt zodra de revitalisering van De Voorste Venne wordt uitgevoerd.

Stukken

9.

Verordening HeusdenPas

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor de gewijzigde verordening Regeling HeusdenPas vast te stellen vanwege de afschaffing van de huishoudinkomenstoets voor gezinnen in de bijstand en uitbreiding van de HeusdenPas. Voor de HeusdenPas heeft dit als voordeel dat niet meer gekeken wordt naar het totale inkomen en vermogen van alle bewoners op één adres.
Met de HeusdenPas is het nu mogelijk om voor € 100,- te declareren aan sportieve en culturele abonnementen. Aan de raad wordt voorgesteld om dit vanaf 2013 te verhogen tot €150,-.
De gemeenteraad neemt op 18 september 2012 hierover een besluit.

Stukken

10.

Beantwoording art. 61vragen Familie Aijam

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie PvdA over de familie Aijam beantwoord.

Stukken

Uitgelicht