Besluitenlijst 14 februari 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 februari 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 7 februari 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 7 februari 20120 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 10 en 17 februari 2012

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Klachtenafhandeling openbare verlichting door Enexis

Behandelvoorstel

De bezorgdheid van de gemeente Heusden over de afhandeling van klachten door Enexis middels bijgevoegd schrijven kenbaar maken.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Erfgoednota gemeente Heusden

Behandelvoorstel

De raad voor te stellen:

1. de Bestuurlijke samenvatting Erfgoednota gemeente Heusden vast te stellen;
2. het Achtergrond document Erfgoednota gemeente Heusden ‘Eenheid in verscheidenheid’ vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Randweg Vlijmen antwoordbrief gemeente sHertogenbosch

Behandelvoorstel

De antwoordbrief aan de gemeente 's-Hertogenbosch te versturen conform bijgevoegd concept.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Verordening geurhinder en veehouderij 2012

Behandelvoorstel

De bijgevoegde verordening ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Ontwerp bestemmingsplan Heusden vesting

Behandelvoorstel

1. in te stemmen met de beantwoording van de inspraak- en overlegreacties zoals opgenomen in de commentaarnota
2. in te stemmen met de nota ambtshalve wijzigingen;
3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Heusden vesting, zoals dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatie: NL.IMRO.0797.BPHeusdenvesting-ON01;
4. het ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen en beschikbaar te stellen op de website (RoPubliceer) en raadpleegbaar te maken via de landelijke voorziening (Ruimtelijke plannen);
5. de kennisgeving langs elektronische weg toe te zenden aan het Rijk, provincie en het waterschap
6. een ieder de gelegenheid te geven tot het kenbaar maken van zienswijzen

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Beeldregieplan Metal Valley

Behandelvoorstel

Het beeldregieplan Metal Valley voor inspraak vrij te geven.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Vervanging deel stamriool Ambrosiushof te Haarsteeg

Behandelvoorstel

- bij de opdrachtverlening voor de werkzaamheden aan de rioolleiding in de Ambosiushof af te wijken van het aanbestedingsbeleid vanwege de urgente situatie;
- een krediet van € 68.000,--beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

Compensatie flora- en fauna Herptsestraat 15-17 in Herpt

Behandelvoorstel

In te stemmen met het bijgevoegde compensatieplan voor het foerageergebied van uilen in Herpt.

Besluit

Aangenomen

Stukken

11.

Verkoop percelen aan BWH

Behandelvoorstel

In te stemmen met de verkoop van vijf bouwkavels ten behoeve van sociale koopwoningen aan de deelnemers van de bouwgroep van de Theodoor Rijkenstraat te Elshout voor de sociale koopprijs van € 25.000,= ex btw per kavel (prijspeil 2011).

Besluit

Aangenomen

Stukken

12.

Asbestverontreiniging Geerpark, deelgebied Mommersteeg

Behandelvoorstel

Kennis te nemen van de informatie in het memorandum.

Besluit

Aangenomen

Stukken

13.

Afwijking Reglement burgerlijke stand

Behandelvoorstel

Het verzoek van het bruidspaar om op zaterdag 2 juni 2012 om 19.00 uur te kunnen trouwen in Heusden, in te willigen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

14.

Structuurvisie Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

De raad voor te stellen in te stemmen met de structuurvisie Centrum Vlijmen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht