Besluitenlijst 14 maart 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 maart 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 7 maart 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 7 maart 2017 vast.

Stukken

2.

Erfpachtovereenkomst voor bedrijfsgrond op Het Hoog met Top Groep BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een erfpachtovereenkomst aan te gaan met TOP Groep BV voor een kavel van circa 3150 vierkante meter op de sterlocatie van bedrijvenpark het Hoog I.

Stukken

3.

Verkoop ontwikkellocaties Beukstraat en Schoolstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Roozen van Hoppe Bouw en Ontwikkeling en Beheersmaatschappij Passier B.V.. Ook heeft het college besloten om aan Beheersmaatschappij Passier B.V. gronden in de Beukstraat en de Schoolstraat in Drunen te verkopen. Het is de bedoeling dat hier woningen worden gebouwd.

Stukken

4.

Vaststellen van de grondprijzen voor kavels in Geerpark voor 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de grondprijzen voor kavels in Geerpark voor 2017 vastgesteld. Dit betekent dat de vierkante meterprijs voor de vrije kavels in Morgen II gelijk blijft en aan de Mortelweg per 1 april wordt verhoogd tot € 355 per vierkante meter exclusief btw. In Morgenzon wordt de verkoopprijs € 362 per vierkante meter exclusief btw.

Stukken

5.

Toezichtstrategie brandveiligheid 2017-2021

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Toezichtstrategie Brandveiligheid 2017-2021 van de Brandweer Brabant-Noord deel uit te laten maken van het gemeentelijke Operationeel Omgevingsbeleidsplan 2015-2018.

Stukken

6.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het ontwerpbestemmingsplan ˈBedrijfslocatie Bosschewegˈ vast te stellen. Door deze herziening wordt een deel van het bedrijfsperceel aan de Bosscheweg 67 bestemd tot natuur en worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden op het resterende bedrijfsperceel verruimd. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de vaststellingsovereenkomst waarmee de raad op 17 september 2013 instemde. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 16 mei aanstaande.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over ondergrondse containers

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de loopafstand naar de ondergrondse containers voor restafval.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over faillissement Gieterij Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de stand van zaken rondom het faillissement van Gieterij Drunen beantwoord.

Stukken

9.

Verzoek ontheffing werkgebied van woningcorporatie Stichting Mooiland

Behandelvoorstel

Het college laat aan woningcorporatie Stichting Mooiland weten geen bezwaren te hebben tegen een ontheffing voor deze woningcorporatie om ook buiten de regio Noordoost-Brabant werkzaam te zijn. Mooiland heeft ook substantieel bezit in de gemeente Nijmegen en vraagt daarom deze ontheffing aan bij de minister. De ontheffing heeft geen volkshuisvestelijke gevolgen voor de gemeente Heusden.

Stukken

10.

Uitspraak Raad van State over discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college nam kennis van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 januari 2017 op het beroep over het bestemmingsplan ‘Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat’ en de omgevingsvergunning voor het oprichten van de betrokken discountsupermarkt. Het beroep is ongegrond verklaard. Hierdoor zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning nu onherroepelijk. Dit betekent dat in de Tinie de Munnikstraat in Drunen een discountsupermarkt kan komen.

Stukken

11.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid de heer F. van der Lee (Heusden Transparant) over de GOL beantwoord.

Stukken

Uitgelicht