Besluitenlijst 14 mei 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 mei 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regeling regiotaxi Den Bosch

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Regeling Regiotaxi
’s-Hertogenbosch’ aan te gaan. Op 15 mei 2013 wordt de overeenkomst door Wethouder Van Engeland ondertekend.

Stukken

2.

Jaarstukken ISD ML 2012 en Meerjarenbegroting Baanbrekers 2013 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en in te stemmen met de meerjarenbegroting voor 2013-2016 van Baanbrekers.

Stukken

3.

wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen toestemming te geven voor een aantal wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. De wijzigingen betreffen onderdelen van de bedrijfsvoering en aanpassingen van formeel-juridische aard.

Stukken

4.

vaststelling bestemmingsplan Nassaulaan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Nassaulaan Vlijmen’ met een ambtshalve wijziging vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad neemt op 18 juni 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

5.

omgevingsvergunning Koninklijke Sanders

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning milieu te verlenen aan Koninklijke Sanders b.v. in Vlijmen. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

Stukken

6.

Intrekking voorkeursrecht CP Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het voorkeursrecht op een aantal percelen in het Centrumplan Vlijmen in te trekken. De eigenaren, die het betreft, hoeven hun perceel bij een verkoop niet meer eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Zij zijn voortaan vrij om hun perceel direct aan een derde te verkopen.

Stukken

7.

Kredietaanvraag voor de eerste fase Dillenburglocatie Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de ontwikkeling van de eerste fase van de locatie Dillenburg in Drunen een krediet van € 490.000,00 beschikbaar te stellen. In de eerste fase wordt een deel van het gebied bouwrijp gemaakt voor de bouw van de sporthal, het zorgcentrum en een aantal bedrijven in het gebied tegen de Lipsstraat. De werkzaamheden zijn gepland in het najaar van 2013.

Stukken

8.

Ontwerpbegroting 2014 Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) en als zienswijze aan de OMWB kenbaar te maken dat in het eerste kwartaal van 2014 daadwerkelijk een plan van aanpak beschikbaar moet komen waarin concreet invulling gegeven wordt aan de efficiencytaakstelling van de OMWB.

Stukken

9.

nieuwe beslissing op bezwaar Tuinbouwweg Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft op 21 november 2000 geweigerd het bestemmingsplan “Buitengebied” te wijzigen ten behoeve van de bouw van een woonhuis, schuur en kassen aan de Tuinbouwweg te Haarsteeg. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank heeft het college nu een nieuwe beslissing genomen op het bezwaar over deze weigering. De weigering blijft bestaan.

Stukken

10.

ontwerpbestemmingsplan Frans Halslaan Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Frans Halslaan, Drunen. Hiermee wordt de realisatie van maximaal vijftien woningen op de voormalige schoollocatie mogelijk. Het plan ligt vanaf 23 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Stukken

11.

Oprichting stichting Metal Valley Netherlands

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de gemeente Heusden zitting te laten nemen in de raad van advies van de nieuwe Stichting Metal Valley Netherlands. De stichting heeft als doel de realisatie van Metal Valley en het daaraan gekoppelde Open Innovatiesysteem voor Metaal en Engineering. Het college stelt hiervoor een bedrag van € 311.000,00 beschikbaar voor de periode 2012 tot en met 2015. De stichting wordt opgericht door de Brabants Ontwikkelingsmaatschappij BOM.

Stukken

12.

Begroting Regionale Ambulance Voorziening 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2014 en jaarrekening 2012 van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord.

Stukken

13.

beheersverordening bedrijventerreinen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de beheersverordening Bedrijventerreinen vast te stellen. De beheersverordening voorziet in een ruimtelijke regeling voor een aantal bedrijventerreinen binnen de gemeente. De raad neemt op 18 juni aanstaande een besluit. Daarna ligt de beheersverordening ter inzage. Beroep is niet mogelijk.

Stukken

14.

vaststelling bestemmingsplan wolput mortelweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Wolput - Mortelweg gewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd als gevolg van een aantal ingediende zienswijzen. De raad neemt op 18 juni 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

15.

Revitalisering De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het project ‘Revitalisering De Voorste Venne’ stop te zetten. Aanleiding zijn de gevoerde gesprekken met de hoofdgebruikers in combinatie met het huidige (economische) tijdsbeeld. Het college stelt de raad voor om een nieuw traject voor de renovatie, het beheer en de exploitatie van de Voorste Venne op te starten waarbij de financiële consequenties in beeld gebracht worden.

Stukken

16.

Het Run Beantwoording brief omwonende Hoge Schijf 10

Behandelvoorstel

Het college heeft de brief beantwoord van drie omwonenden over openluchtzwembad Het Run in Drunen.

Stukken

17.

vaststelling bestemmingsplan Parallelweg Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Parallelweg Heesbeen’ met een ambtshalve wijziging vast te stellen. Er is een zienswijze ingediend, maar die heeft niet geleid tot wijzigingen. De raad neemt op 18 juni 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

18.

vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Nassaulaan

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nassaulaan’ gewijzigd vast te stellen. Er zijn enkele zienswijzen ingediend die hebben geleid tot wijzigingen. De raad neemt op 18 juni 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

19.

representatierooster college week 20 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het feit dat er geen representaties zijn voor de periode 10 tot en met 19 mei 2013.

Stukken

20.

openbare besluitenlijst college 7 mei 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 7 mei 2013 vastgesteld

Stukken

21.

Stadsgewest s Hertogenbosch begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2016 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Beide zijn sluitend en vragen geen extra bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Stukken

22.

Verlengen contract Talent2Work

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de inzet van Workin voor het werkgelegenheidsproject Talent2Work te continueren van 1 april tot 1 juli 2013.

Stukken

23.

benoeming lid Kunstadviescommissie KAC

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de heer A. van Rangelrooij te benoemen als nieuw lid van de Kunst Advies Commissie voor een periode van vier jaar.

Stukken

24.

depot Streekarchief aan de Demer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met een investering en verhuur van het depot aan de Demer aan het Streekarchief.

Stukken

25.

Eerste bestuursrapportage 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de eerste bestuursrapportage (berap) vastgesteld en aangeboden aan de raad. De berap brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2013 zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de eerste drie maanden van 2013. Het financiële resultaat van deze berap is € 590.000,00 negatief waarvan € 230.000,00 ten laste kan worden gebracht van onvoorzien en € 360.000,00 een negatief effect heeft op het voorlopige saldo 2013.

Stukken

26.

wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchief 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen toestemming te geven voor het wijzigen van Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena (voorheen Streekarchief Land van Heusden en Altena). De wijziging is noodzakelijk door de toetreding van de gemeente Waalwijk.

Stukken

27.

begroting Streekarchief 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de conceptbegroting voor het Streekarchief 2014.

Stukken

28.

benoemen voorzitter en leden hoofdstembureau periode mei 2013 tm 31 december 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft burgemeester Jan Hamming benoemd tot voorzitter van het hoofdstembureau en de manager van het team Administraties en Vastgoed, de heer Peter van der Borgt, tot lid en plaatsvervangend voorzitter. Het hoofdstembureau neemt de noodzakelijke beslissingen voor de verkiezingen van de gemeenteraad.

Stukken

29.

wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad toestemming te vragen een wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant vast te stellen.

Stukken

Uitgelicht