Besluitenlijst 14 november 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 november 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 7 november 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 7 november 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Bestemmingsplan ‘De Gorsen’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘De Gorsen’ vast te stellen. Dit plan maakt de bouw mogelijk van 100 woningen en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water in Elshout. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 19 december aanstaande.

Stukken

3.

Bestemmingsplan ‘Bebouwing noordwand Anton Pieckplein’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Bebouwing noordwand Anton Pieckplein’ vast te stellen. Dit plan maakt de bouw mogelijk van drie vrijstaande woningen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 19 december aanstaande.

Stukken

4.

Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt aan de raad voor om hem toestemming te geven de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen. Deze wijziging zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke regeling voldoet aan de eerdere wijzigingen in de
Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad neemt op 19 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

5.

Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 vast te stellen. De wijziging betreft het opnemen van extra bepalingen over drugs in de openbare ruimte en ernstige woonoverlast. De raad neemt op 19 december aanstaande hierover een besluit.

Stukken

6.

Verruiming openingstijden winkels

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een nieuwe Winkeltijdenverordening vast te stellen. Daarin zijn ruimere mogelijkheden opgenomen voor openstelling van winkels op zon- en feestdagen. Het nieuwe beleid wordt na een jaar geëvalueerd. De raad neemt op 19 december aanstaande hierover een besluit. Vooruitlopend hierop staat het college winkels toe op zondag 24 en 31 december 2017 van 6.00 tot 18.00 uur open te zijn.

Stukken

7.

Legesverordening 2018, tarieven rioolaansluitkosten en regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de Legesverordening 2018 met de bijbehorende tarieventabel, de tarieven rioolaansluitkosten 2018 en de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 vast te stellen. De raad neemt hierover op 19 december aanstaande een besluit.

Stukken

8.

Grondprijzen 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de uitvoeringsnota grondprijzen 2018 vast te stellen. De nota, in de vorm van een raadsvoorstel, is bestemd voor iedereen die grond van de gemeente wil kopen of huren. De in de nota genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2018. De basisprijs voor vrije sectorkavels voor woningen wordt € 363 per m2 exclusief btw. De raad neemt op 19 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

9.

Uitgangspunten grondexploitaties 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om bij de actualisatie van de grondexploitaties van de diverse projecten per 1 januari 2018, uit te gaan van realistische uitgangspunten voor bijvoorbeeld rente en inflatie. Zo ontstaat een consequent en realistisch beeld van de grondexploitaties die de gemeente voert. De uitgangspunten worden vertaald in de grondexploitaties per 1 januari 2018 die in de jaarrekening 2017 door de raad worden vastgesteld. De raad neemt op 19 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

10.

Werkwijze woningbouwplanning en concept woningbouwplanning 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het concept van de woningbouwplanning voor 2018 en voegt dit als bijlage toe aan het raadsvoorstel over de uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties. De raad neemt over dat voorstel een besluit op 19 december aanstaande.

Stukken

11.

Koers jeugd(hulp)

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de regionale koers jeugd(hulp) ‘Samen met de jeugd Hart van Brabant’ vast te stellen. Deze koers geeft de ambities voor de jeugd(hulp) weer en regelt hoe de betrokken gemeenten de jeugdzorgtaken regionaal vormgeven. De raad neemt op 19 december 2017 hierover een besluit.

Stukken

12.

Herijking regiobegroting 2017-2018 Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met een herijking van de begrotingen 2017 en 2018 van de regio Hart van Brabant en dit als zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant. De raad neemt op 19 december aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

13.

Duurzaamheidsagenda ‘Heel Heusden Duurzaam’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ambities in de nieuwe duurzaamheidsagenda ‘Heel Heusden Duurzaam’. Deze agenda is ontstaan op voorspraak van inwoners en ondernemers in Heusden. Het college heeft besloten om voor de uitvoering van de geformuleerde ambities bestaande middelen voor nieuw beleid en internationale ontwikkeling in te zetten. Verder stelt het college de raad voor om eventuele aanvullend benodigde budgetten en personele capaciteit te betrekken bij het eerstvolgende integrale afwegingsmoment: het nieuwe coalitieakkoord en de voorjaarsnota 2018. De raad neemt hierover op 19 december aanstaande een besluit.

Stukken

14.

Voorgenomen deelname aan ICT Coöperatie Beware U.A.

Behandelvoorstel

Het college vraagt de raad het voornemen van het college om deel te nemen aan de ICT Coöperatie Beware U.A. te ondersteunen. De verwachting is dat deze coöperatie in staat is om noodzakelijke software goedkoper, slimmer en sneller te (laten) bouwen. De deelnemende gemeenten worden (mede-)eigenaar van deze software. Zo worden ze minder afhankelijk van grote softwareleveranciers. De raad neemt op 19 december aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

15.

Verordening Wmo en jeugdhulp 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2018’ vast te stellen. De raad neemt hierover op 19 december 2017 een besluit.

Stukken

16.

Green deal Gezondheidssector

Behandelvoorstel

Het college sluit met een aantal betrokken partijen de ‘Green Deal Gezondheidssector Regio Hart van Brabant’. Deze voorziet erin dat de milieuprestaties van de organisaties in de gezondheidssector in de regio Hart van Brabant worden verbeterd.

Stukken

17.

Inrichting natuurontwikkeling Driewiel - Heidijk in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een perceel tussen de Heidijk en het Driewiel in Drunen in te richten met poelen, houtwallen en struweel. Hierdoor ontstaat een mooi stukje nieuwe natuur en wordt de wandel/fietsroute langs de Heidijk nog aantrekkelijker. Tijdens de boomplantdag in 2018 worden op dit perceel bomen geplant. Het project is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van een subsidieaanvraag.

Stukken

18.

Onkruidbestrijding op verharding

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de onkruidbestrijding op verharding in 2018 te laten uitvoeren door Baanbrekers, met de mogelijkheid om deze opdracht te verlengen met twee jaar.

Stukken

19.

Breedtebeperking Hoge Maasdijk in Hedikhuizen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een breedtebeperking in de Hoge Maasdijk in Hedikhuizen aan te brengen. De beperking is onder meer nodig voor het behoud van de dijkconstructie.

Stukken

20.

Evaluatie vrijwilligersbeheer buurthuizen De Korf en De Haarstek

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het vrijwilligersbeheer in Buurthuis De Haarstek na 2017 voort te zetten. In Buurthuis De Korf wordt het vrijwilligersbeheer per 1 januari 2018 stopgezet. Per 1 januari 2018 neemt hier Contourdetwern de exploitatie over.

Stukken

21.

Bijdrage aan tijdelijke kleedlokalen SC Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om bij te dragen in de kosten van de aanschaf van twee tijdelijke kleedlokalen bij SC Elshout voetbal.

Stukken

22.

Raadsmemo over oplevering sporthal Dillenburcht

Behandelvoorstel

Het college informeert de raadsleden met een memo over de stand van zaken na de oplevering van sporthal Dillenburcht in Drunen.

Stukken

23.

Aanwijzing toezichthouder leerplicht

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mevrouw Kirsten van Dijk aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Leerplichtwet 1969.

Stukken

24.

Allonge overeenkomst woningbouw Beukstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college sluit een allonge voor de te realiseren woningbouw aan de Beukstraat in Drunen. Deze allonge houdt in dat de eerder overeengekomen afnamedatum wijzigt van 1 oktober 2017 in 20 december 2017.

Stukken

25.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Drunen Groenewoud 40’

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Drunen Groenewoud 40’. Het uiteindelijke bestemmingsplan maakt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk op deze locatie. Het ontwerpplan ligt vanaf 23 november 2017 zes weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

Stukken

Uitgelicht