Besluitenlijst 14 oktober 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 oktober 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Sociaal economische verkenning De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van de sociaal-economische verkenning De Langstraat. Op basis hiervan wordt door de Langstraatgemeenten een sociaal-economisch programma gemaakt. Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven en het onderwijs. Doel van dit plan is om economische ontwikkelingen en werkgelegenheid te bevorderen.

Stukken

2.

Vragen art 61 Rvo raadslid F van der Lee Heusden Transparant over afvoer hemelwater Het Hoog I

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de afvoer van hemelwater op Het Hoog I beantwoord.

Stukken

3.

Verordening rechtspositie wethouders raads en commissieleden gemeente Heusden 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Heusden 2014 vast te stellen. De raad neemt op 16 december een besluit.

Stukken

4.

Podiumdelen Sportbedrijf

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om geen podiumdelen meer door het sportbedrijf uit te laten lenen aan verenigingen en organisaties.

Stukken

5.

Exploitatie Die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met een aantal maatregelen om de exploitatie van zwembad die Heygrave te verbeteren. Hierbij gaat het onder andere om enkele aanpassingen in het activiteitenrooster en tarieven

Stukken

6.

Principeverzoek verruiming bestemming Kerkstraat 52 Elshout

Behandelvoorstel

Het college stemt in principe in met het verzoek om de agrarische bestemming voor het perceel aan de Kerkstraat 52 te Elshout te verruimen. Als gevolg van die verruiming zal de bestemming ruimte gaan bieden voor de uitoefening van een hondenfokkerij, en paardenhouderij en zal het bouwvlak worden vergroot om ruimte te bieden voor de daarbij behorende bouwwerken.

Stukken

7.

Bestuursopdracht ontwikkelplan sport en bewegen 2014

Behandelvoorstel

Het college gaat een nieuw Ontwikkelplan Sport en Bewegen voor het inzetten van sportaccommodaties en sport om de gezondheid en het sociaal-maatschappelijke functioneren te optimaliseren

Stukken

8.

Verklaring Toelage huishoudelijke hulp

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de verklaring Huishoudelijke Hulp Toelage te ondertekenen. Hiermee maakt de gemeente Heusden kenbaar dat ze in aanmerking wil komen voor de middelen, die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor plannen gericht op het behoud van werkgelegenheid voor hulpen in het huishouden.

Stukken

9.

Besluitenlijst collegevergadering 7 oktober 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 7 oktober 2014 vastgesteld

Stukken

10.

Adviezen beleidsnota Participatiewet

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de reactie op de adviezen van de Klantenkamer WSW en Klantenraad WWB over de beleidsnota Participatiewet. Deze beleidsnota bevat de uitgangspunten en kaders van hoe we in de Langstraat vorm willen geven aan de nieuwe Participatiewet die op 1 januari a.s. ingaat.

Stukken

11.

Bezwaarschrift afwijzing verzoek om handhaving Kerkstraat 52 Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen het fokken van honden aan de Kerkstraat 52 in Elshout gegrond te verklaren. Het college heeft het primaire besluit herroepen en in heroverweging het verzoek om handhaving toegewezen.

Stukken

Uitgelicht