Besluitenlijst 15 april 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 april 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Regeling Melding Vermoeden Misstand

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de regeling “Melding Vermoeden Misstand gemeente Heusden” vast te stellen. Tegelijkertijd is de “Klokkenluidersregeling gemeente Heusden” ingetrokken.

Stukken

2.

Nazorg ex gedetineerden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de nazorg aan ex-gedetineerden te continueren. De nazorg richt zich op ondersteuning bij de basisvoorzieningen, zoals huisvesting, inkomen, identiteitsbewijs en hulpverlening op het vlak van zorg en financiën. Doel is om de kans op herhaling bij ex-gedetineerden te verkleinen. Juvans, maatschappelijk werk, zorgt voor de uitvoering. Aan de hand van opgedane ervaringen worden verdere verbeteringen doorgevoerd in de aanpak.

Stukken

3.

Subsidieverzoek Scala voor Koningsspelen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de subsidieaanvraag van Stichting Scala voor een structurele bijdrage aan de Koningsspelen af te wijzen.

Stukken

4.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud II

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Groenewoud II”. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd en er komt een inloopmiddag. Op de gemeentelijke informatiepagina in de Scherper worden de inzagetermijn en de inloopmiddag bekendgemaakt. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen indienen.

Stukken

5.

Bestuurlijke evaluatie wijkgesprekken 2010 tm 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de wijkgesprekken van de afgelopen vier jaar geëvalueerd en besloten om ook komend voorjaar wijkgesprekken te organiseren in alle wijken. Er wordt ingezet op het concept “Buurt bestuurt” waarbij de inwoners samen met de gemeente en andere partners aan de slag gaan met vooraf met elkaar bepaalde thema’s die van belang zijn voor de wijk.

Stukken

6.

Beeindiging samenwerking regio Noordoost Brabant Jeugd

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de samenwerking met de regio Noordoost-Brabant op het gebied van de jeugdzorg definitief te beëindigen. Deze samenwerking is in 2013 al afgebouwd omdat er in 2012 werd besloten te gaan samenwerken binnen Hart van Brabant.

Stukken

7.

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2014 vast te stellen. Hierin zijn de ambities en speerpunten op veiligheidsgebied omschreven die in 2014 in de gemeente Heusden worden uitgevoerd. De speerpunten in 2014 zijn ondermeer het aanpakken van woninginbraken, overvallen, huiselijk geweld, drugshandel en alcoholmisbruik.

Stukken

8.

Vaststellen openbare besluitenlijsten 7 en 8 april 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijsten van 7 en 8 april 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht