Besluitenlijst 15 augustus 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 augustus 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 1 augustus 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 augustus 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Inkoop Wmo 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de raamovereenkomst voor de lokale inkoop zorg 2018 vastgesteld. Hiermee kan de inkoop van maatwerkondersteuning starten voor de producten Begeleiding, Dagbesteding, Hulp bij het Huishouden en het bijbehorende product Persoonlijke Ondersteuning. Ook de tarieven voor 2018 zijn door het college vastgesteld.

Stukken

3.

Plan voor de bouw van vijftien woningen aan de Beukstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft voor een locatie aan de Beukstraat in Drunen een wijzigingsplan en hogere geluidwaarden vastgesteld en een omgevingsvergunning verleend. Deze besluiten maken de ontwikkeling van vijftien woningen mogelijk. De besluiten liggen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingesteld.

Stukken

4.

Voortgang proces burgerbegroting Hedikhuizen

Behandelvoorstel

Het college informeert de raadsleden met een memo over de voortgang van de burgerbegroting Hedikhuizen. Daarbij wordt ook het ‘Plan de Campagne’ toegestuurd. Dit is een door de inwoners van Hedikhuizen opgesteld inhoudelijk plan van aanpak. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de informatievergadering Bestuur en Beheer van 29 augustus aanstaande.

Stukken

5.

Deelname Brede impuls combinatiefuncties 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om ook in 2018 deel te nemen aan de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ van de ministeries van VWS en OCW. Via deze impuls kunnen zowel combinatiefuncties voor onderwijs, sport en cultuur worden ingezet als buurtsportcoaches. Zij leggen een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Doel van de inzet is een grotere sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl.

Stukken

6.

Jaarverslag VTH Wabo 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2016 vast te stellen en het ter kennisname naar de raadsleden te sturen.

Stukken

7.

Verkenning beëindiging samenwerking BOM-gemeente over Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college informeert de raadsleden en ondernemers over de gezamenlijke verkenning met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij naar beëindiging van de samenwerking voor Metal Valley

Stukken

Uitgelicht