Besluitenlijst 15 december 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 december 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Canonpercentage en algemene erfpachtvoorwaarden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het canonpercentage dat bij de uitgifte in erfpacht wordt gehanteerd voor 2016 vast te stellen op 2,3% en alle lopende overeenkomsten per 1 januari 2016 te indexeren met 0,8%. Daarnaast heeft het college besloten de ‘Algemene Erfpachtvoorwaarden gemeente Heusden 2016’ vast te stellen en geen regeling te treffen voor de sinds 1 januari 2015 gewijzigde btw-wetgeving.

Stukken

2.

Inrichting openbare ruimte omgeving sporthal Dillenburg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerp voor de inrichting van het parkeerterrein en de buitenruimte rondom de nieuwe sporthal op de Dillenburglocatie in Drunen vast te stellen.

Stukken

3.

Invoering nieuw hoofdstuk 3 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het nieuwe beloningshoofdstuk 3 in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de daarbij behorende uitvoeringsregels en het overgangsrecht vast te stellen. Deze gaan in op 1 januari 2016.

Stukken

4.

Vaststelling wijzigingsplan Woningbouw Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Woningbouw Dillenburg’ gewijzigd vast te stellen. Het plan maakt de bouw van 130 woningen op de Dillenburglocatie mogelijk.

Stukken

5.

Mandaat GGD Hart voor Brabant voor het houden van toezicht en lijkschouwing

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de directeur van de GGD Hart voor Brabant aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang en te benoemen als gemeentelijk lijkschouwer. Verder heeft het college mandaat verleend aan deze directeur om toezichthouders kinderopvang en gemeentelijke lijkschouwers aan te wijzen. Met dit besluit kan de uitvoering van deze taken in de toekomst ongewijzigd blijven.

Stukken

6.

Verkoop 6 kavels Morgen I in Geerpark aan Hendriks Coppelmans Ontwikkeling I BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de laatste 6 vrije kavels in Morgen I (Geerpark) te verkopen aan Hendriks Coppelmans Ontwikkeling I B.V.

Stukken

7.

Vaststelling hogere grenswaarden geluid voor woningbouw op de locatie Dillenburg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten hogere geluidsgrenswaarden vast te stellen voor de te bouwen woningen op de Dillenburglocatie in Drunen.

Stukken

8.

Verkoop grond Hof van Morgen in Geerpark aan Janssen de Jong Projectontwikkeling BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een deel van de gronden van deelfase ‘Hof van Morgen’ in Geerpark te verkopen aan Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst college 8 december 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 8 december 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht