Besluitenlijst 15 januari 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 januari 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 8 januari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 8 januari 2013 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 11 tm 20 januari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 11 tot en met 20 januari 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Privatisering het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen openluchtzwembad Het Run in Drunen te privatiseren en uiterlijk per 24 april 2013 over te dragen aan de Smulkar. Daarnaast stelt het college voor om in te stemmen met de uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het contract.
Het voorstel van het college wordt geagendeerd voor de komende raadsvergadering op 5 februari.

Stukken

4.

Wijziging inzamelvergoeding oud papier SC Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten dat de vergoeding voor de inzameling van oud papier door SC Elshout met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 met één derde wordt verhoogd. Dit besluit is genomen omdat de inzameltijd en de ingezamelde hoeveelheden door SC Elshout gemiddeld hoger zijn dan bij andere verenigingen die oud papier inzamelen. Jaarlijks wordt bekeken of deze verhoging gerechtvaardigd blijft.

Stukken

5.

Vragen artikel 61 Rvo Fractie Heusden Transparant over Kernmanagement

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van fractie Heusden Transparant over ‘Kernmanagement in Drunen’ behandeld.

Stukken

6.

Mensgerichte maatregelen verkeer 2012 en 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitgevoerde verkeersveiligheidsacties in 2012 en over het voor 2013 voorgenomen actiepakket en de wijze van subsidiëring hiervan.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo fractie D66 over openbaar vervoer

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van fractie D66 over openbaar vervoer behandeld.

Stukken

8.

Onderhoud spoorbruggen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen over de staat van onderhoud aan de voormalige spoorbruggen tussen Waalwijk en Drunen behandeld.
Het onderhoud aan deze bruggen wordt sober uitgevoerd, waarbij een beroep wordt gedaan op een landelijke subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten.

Stukken

9.

Voortzetting Sociaal Economisch Team Langstraat SET

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de pilot Sociaal Economisch Team Langstraat (SET) voort te zetten in 2013.
De pilot wordt eind 2013 geëvalueerd. De colleges van Waalwijk en Loon op Zand hebben eenzelfde besluit genomen.

Stukken

10.

Wijzigingen CAR UWO

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel over te nemen.

Stukken

11.

Ministeriele Circulaire bezoldiging en vergoedingen bestuurders

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om uitvoering te geven aan een circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties waarin een aantal bedragen van de vergoedingen van het college, de raad en de (raads)commissies met ingang van 1 januari 2013 worden gewijzigd.

Stukken

12.

Nieuwe aansluitovereenkomst Stichting Uitvoeringsorganisatie IMT.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een nieuwe overeenkomst te sluiten met de Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieutaakstelling Glastuinbouw (voor de periode tot 1 januari 2016). Deze stichting faciliteert sinds een groot aantal jaren onze gemeente bij de uitvoering van de controle op de rapportageverplichting van glastuinbouwbedrijven.

Stukken

Uitgelicht