Besluitenlijst 15 november 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 november 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

09:00 - 09:15 uur

Openbare besluitenlijst collegevergadering 8 november 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 8 november 2016 vast.

Stukken

2.

09:15 - 09:30 uur

Grondprijzen 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de uitvoeringsnota grondprijzen 2017 vast te stellen. De nota, in de vorm van een raadsvoorstel, is bestemd voor iedereen die grond van de gemeente wil kopen of huren. De in de nota genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2017. De basisprijs voor vrije sectorkavels voor woningen wordt € 358 per m2 exclusief btw.

Stukken

3.

09:30 - 09:45 uur

Uitgangspunten grondexploitaties 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om bij de grondexploitaties vanaf 2017 uit te gaan van realistische uitgangspunten voor bijvoorbeeld rente en inflatie. Voor de uitgifte van gronden wordt uitgegaan van de laatste woningbouw- en bedrijventerreinplanning. Ieder jaar wordt gekeken of deze uitgangspunten moeten worden geactualiseerd. Zo ontstaat een consequent en realistisch beeld van de grondexploitaties die de gemeente voert. De uitgangspunten worden vertaald in de grondexploitaties per 1 januari 2017 die in de jaarrekening 2016 door de raad worden vastgesteld.
De raad neemt op 20 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

4.

09:45 - 10:00 uur

Woningbouwplanning 2016 en verder

Behandelvoorstel

Het college besloot de woningbouwplanning voor 2016 en verder vast te stellen. Deze planning geeft een beeld van het aantal geplande woningen in de gemeente Heusden en waar deze gebouwd zullen worden. Totaal zijn in de eerste tien jaar 2.384 woningen gepland. De woningbouwplanning is een bijlage bij het voorstel over de uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties. Dat voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering op 20 december aanstaande.

Stukken

5.

10:00 - 10:15 uur

Monitor wonen De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de ‘Monitor Wonen De Langstraat’. De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk vormen samen één woningmarkt in De Langstraat. In de monitor staat het resultaat van de afstemming van de woningbouwprogramma’s met elkaar.

Stukken

6.

10:15 - 10:30 uur

Afvalbeleidsplan 2017 - 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het Afvalbeleidsplan 2017 - 2020 vast te stellen. Onderdeel van het Afvalbeleidsplan is het vanaf 2017 gefaseerd invoeren van ‘omgekeerd inzamelen’ in de hele gemeente. Hierbij brengen bewoners het restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 december aanstaande.

Stukken

7.

10:30 - 10:45 uur

Afvalstoffenverordening 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de Afvalstoffenverordening 2017 vast te stellen. Het plan is om vanaf 2017 de wijze van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te veranderen. De gehele afvalstoffenverordening moet daarom worden gewijzigd. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 december aanstaande.

Stukken

8.

10:45 - 11:00 uur

Legesverordening 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de volgende verordeningen en tarieven vast te stellen:
• de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel voor 2017;
• eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening over de afvalstoffenheffing 2017;
• eerste wijziging tarieventabel behorende bij de verordening over de lijkbezorgingsrechten 2017;
• de verordening over de toeristenbelasting 2017;
• de verordening over de watertoeristenbelasting 2017;
• de tarieven rioolaansluitkosten 2017.
Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 december aanstaande.

Stukken

9.

11:00 - 11:15 uur

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. De raad heeft het college eerder op 27 september jl. al toestemming verleend. Achteraf blijkt een artikel uit de gemeenschappelijke regeling niet in overeenstemming te zijn met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Daarom wordt nu opnieuw een voorstel hierover aangeboden. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 december aanstaande.
Rv: Ongeschikt moet worden ondergeschikt

Stukken

10.

11:15 - 11:30 uur

Verordening Wmo en jeugdhulp gemeente Heusden 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de Verordening Wmo en jeugdhulp gemeente Heusden 2017 vast te stellen. De raad neemt hierover op 20 december 2016 een besluit.

Stukken

11.

11:30 - 11:45 uur

Aanpassing Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een verkeerde verwijzing in artikel 17, lid 1, van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 te herstellen. Het betreft de bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets van leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De raad neemt hierover op 20 december aanstaande een besluit.

Stukken

12.

11:45 - 12:00 uur

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017 – 2026

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van het het Integraal Huisvestingsplan 2017 – 2026 voor het primair en het voortgezet onderwijs. Verder wordt voorgesteld om het college opdracht te geven:
• met de uitgangspunten van het IHP de twee pilots uit te werken;
• met de ervaring van de pilots en de nadere uitwerking van de financiële kaders op een later moment terug te komen in de raad ter vaststelling van het IHP.

*De stukken zullen zsm volgen*

Stukken

13.

12:00 - 12:15 uur

Herijking regiobegroting 2016 en deelbegrotingen jeugd 2016 en 2017 regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de herijking regiobegroting 2016 en deelbegrotingen jeugd 2016 en 2017 van de regio Hart van Brabant. Ook stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant over de uitsluiting van maatwerk in de solidariteitsafspraken 2017.

Stukken

14.

12:15 - 12:30 uur

Vaststellen bestemmingsplan ‘Elshout’ en hogere grenswaarden Kapelstraat 43-45 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college besloot voor de locatie aan de Kapelstraat tussen de nummers 43 en 45 in Elshout hogere geluidswaarden vast te stellen. Daarnaast stelt het college de raad voor om het bestemmingsplan ‘Elshout’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie en heeft een conserverend karakter. Vijftien initiatieven ‘liften mee’ met dit bestemmingsplan. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 20 december aanstaande.

Stukken

15.

12:30 - 12:45 uur

Brief Nedvang over vergoeding verpakkingen

Behandelvoorstel

Het college reageert op een brief van Nedvang over de vergoedingen voor ingezameld verpakkingsafval (met name plastic afval). De gemeente laat aan Nedvang weten het niet eens te zijn met het voorstel tot verrekenen zoals Nedvang dit aangeeft. Heusden sluit zich hiermee aan bij het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Stukken

16.

12:45 - 13:00 uur

Fietsvoorzieningen d'Oultremontweg - Lipsstraat fase II 2016

Behandelvoorstel

Het college besloot tot de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de d’Oultremontweg vanaf de Wolfshoek tot de bebouwde komgrens. Het fietspad ten noorden van de Spoorlaan tot de rotonde Lipsstraat en het fietspad aan de westzijde van de Lipsstraat worden verbreed tot 3,5 meter en krijgen rood asfalt. Verder krijgen fietsers voorrang op de rotonde van de Lipsstraat. Fietsers kunnen hierdoor veiliger vanuit Haarsteeg en Elshout naar Drunen. De werkzaamheden worden nu aanbesteed en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 starten.

Stukken

17.

13:00 - 13:15 uur

Afwijzen planschadeverzoeken Verdilaan 18 en 30 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college besloot om geen planschadevergoeding toe te kennen aan de eigenaren van de percelen aan de Verdilaan 18 en 30 in Vlijmen. Het verzoek was door hen ingediend vanwege de verleende omgevingsvergunning ’De Grassen, fase 1, vrije kavels’, die woningbouw ten oosten van de percelen van de eigenaren mogelijk maakt.

Stukken

18.

13:15 - 13:30 uur

Kavelruil Vendreef voor Vlijmens Ven

Behandelvoorstel

Het college besloot tot een kavelruil in de buurt van de Vendreef in Vlijmen. Deze kavelruil maakt de afronding van de natuurontwikkeling in het Vlijmens Ven mogelijk.

Stukken

19.

13:30 - 13:45 uur

Omgevingsvergunning Industriepark Vliedberg 2 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college besloot om in te stemmen met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand op de hoek van de Vliedbergweg en de straat Industriepark Vliedberg. De bij de vergunning behorende stukken zijn gewijzigd door zienswijzen en overleg tussen de aanvrager en zijn buren. De verleende vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf 24 november 2016. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep indienen.

Stukken

20.

13:45 - 14:00 uur

Verkoop Demer 1 en Herptsestraat 4 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in onderhandeling te gaan met Aannemingsbedrijf Hoefnagel Sprang-Capelle B.V. over de verkoop van de panden Demer 1 en Herptsestraat 4 in Heusden.

Stukken

Uitgelicht