Besluitenlijst 15 oktober 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 oktober 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Reactie regio Hart van Brabant op rapport provincie inzake veerkrachtig bestuur

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de brief over ‘Veerkrachtig Bestuur’ van de regio Hart van Brabant aan gedeputeerde staten ter kennisname toe te sturen aan de leden van de raad.

Stukken

2.

Bezwaar Van Hulten planschadetoekenning Norbertijnerstraat 2 Elshout

Behandelvoorstel

Op 11 juni 2013 is een tegemoetkoming in planschade toegekend aan de eigenaar van het pand Norbertijnerstraat 2, Elshout. Daartegen is door hem een bezwaarschrift ingediend. Het college heeft besloten de toegekende vergoeding niet te verhogen. Ook gevraagde kostenvergoedingen zijn afgewezen. Tegen dit besluit kan belanghebbende nog in beroep gaan bij de rechter.

Stukken

3.

Aanvulling overeenkomst leerlingenvervoer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan vervoersservice Van Driel toestemming te verlenen om kinderen, waarvan de aanvraag om een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is afgewezen, toch mee te kunnen nemen onder bekostiging door de ouders zelf. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden waaronder de beschikbare ruimte in de taxi.

Stukken

4.

Beslissing op bezwaar tegen intrekking huisnummer Wijksestraat 3 Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ingediende bezwaarschrift, tegen de intrekking van het huisnummer 3 van het pand aan de Wijksestraat 3 in Heusden, gegrond te verklaren. Het huisnummer blijft dus bestaan.

Stukken

5.

Beantwoording technische vragen begroting 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de begroting 2014 vast te stellen. Deze antwoorden worden aan de raadsleden toegestuurd. De begroting 2014 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 7 november 2013.

Stukken

6.

Verkoop groenstrook nabij Wolput Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van een groenstrook nabij de Wolput in Vlijmen te verkopen aan NEM Heusden B.V. voor het plaatsen van een POP-station (hoofdverdeelstation voor glasvezelnet).

Stukken

7.

Grondprijzen 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de Uitvoeringsnota Grondprijzen 2014 vastgesteld en aangeboden aan de raad die hierover op 7 november 2014 gelijktijdig met de begroting beslist. De nota is bestemd voor een ieder die grond van de gemeente wil kopen of huren. De in de nota genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2014. De basisprijs voor kavels bestemd voor woningen blijft € 345 per m2 exclusief BTW. Het college heeft de mogelijkheid hier 15% naar boven en naar beneden van af te wijken afhankelijk van de ligging van de kavel.

Stukken

8.

Vaststelling straatnaam Giersbergen en Groene woud

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan vijf woningen in het woningbouwproject aan het Groene Woud in Herpt een huisnummer toe te kennen. Verder is besloten om de straatnaam Ter Kameren toe te kennen aan de toegangsweg naar het parkeerterrein in Giersbergen.

Stukken

9.

Verkoop bedrijfsgrond Het Hoog aan SPM Real Estate BV

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten 3025 m2 bedrijfsgrond op bedrijvenpark Het Hoog te verkopen aan het bedrijf SPM Real Estate BV.

Stukken

10.

Oprichting jeugdbrandweer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de oprichting van een jeugdbrandweer voor maximaal zestien leden en hiervoor de structurele middelen beschikbaar te stellen. De jeugdbrandweer krijgt de kazerne in Vlijmen als uitvalsbasis.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst 8 oktober 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 8 oktober 2013 vastgesteld.

Stukken

12.

Omgevingsvergunning zonnepanelen Haarsteegsestraat 82 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen uitsluitend voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Haarsteegsestraat 82 in Haarsteeg.

Stukken

13.

Plan van aanpak ontwikkeling nieuw subsidiebeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld voor de ontwikkeling van nieuw subsidiebeleid en de realisatie van de bezuinigingstaakstelling voor subsidies vanaf 2015. Om de raad hier in een vroegtijdig stadium bij te betrekken heeft het college ook besloten om een klankbordgroep met raadsleden te formeren.

Stukken

Uitgelicht