Besluitenlijst 16 december 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 december 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Erfpacht bedrijfsgrond Groenewoud I Mandemakers Transport BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een kavel bedrijfsgrond in erfpacht uit te geven aan Mandemakers Transport BV uit Drunen. Het betreft een kavel ter grootte van 4006 m2 op bedrijvenpark Groenewoud I.

Stukken

2.

Aanvragen projectsubsidie eerste tranche 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanvraag van Stichting Samenloop voor Hoop Heusden voor een projectsubsidie toe te wijzen. De subsidieaanvragen van Heemkundekring Onsenoort en de gezamenlijke voetbalverenigingen zijn afgewezen.

Stukken

3.

Vaststelling huisvesting voorzieningen onderwijs 2015 HVO 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aangevraagde voorziening in de huisvesting voor basisschool De Dromenvanger af te wijzen.

Stukken

4.

Voorbereidingskrediet kleedruimte HHC09 Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de realisatie van een nieuwe kleedaccommodatie voor voetbalvereniging HHC’09 in Oudheusden. Dit krediet is nodig voor het maken van een ontwerp en een bestek en andere voorbereidende werkzaamheden. In het voorjaar van 2015 is de voorbereiding klaar. Dan zal het college besluiten over het plan en kan aan de raad worden voorgesteld om het krediet beschikbaar te stellen dat nodig is voor de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe kleedaccommodatie.

Stukken

5.

Bruikleenovereenkomst met Stichting het Gouverneurshuis over Weimarcollectie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met Stichting het Gouverneurshuis een bruikleenovereenkomst aan te gaan over kunstobjecten uit het legaat van de heer Weimar.

Stukken

6.

Bruikleenovereenkomst met Stichting het Gouverneurshuis over gemeentelijke kunstcollectie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bruikleenovereenkomst aan te gaan met Stichting het Gouverneurshuis over een aantal gemeentelijke kunstobjecten.

Stukken

7.

Openstelling binnenterrein Poort van Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Poort van Heusden deels open te stellen voor het publiek. Verder heeft het college besloten om op zoek te gaan naar een partij die een tijdelijke horecagelegenheid wil creëren in het roze kasteel voor een periode van maximaal twee jaar.

Stukken

8.

Subsidieaanvraag oplaadvoorziening eigen terrein Burg Hoefnagelstraat 7 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidie te verlenen voor een oplaadvoorziening voor een elektrische auto op eigen terrein aan de Burgemeester Hoefnagelstraat 7 in Vlijmen.

Stukken

9.

Krediet rioolvervanging Borredreef en omgeving in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het treffen van maatregelen aan de riolering in de Borredreef en omgeving in Vlijmen. Het riool wordt vervangen door een rioolsysteem waarbij afval- en regenwater gescheiden wordt afgevoerd (ook wel afkoppelen genoemd). De werkzaamheden starten naar verwachting medio februari 2015.

Stukken

10.

Aanpassing mandaatregeling aan gemeentelijke organisatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de mandaatregeling aan te passen aan de indeling van de organisatie in clusters met ingang van 1 januari 2015.

Stukken

11.

Uitspraak rechtbank over niet aanwijzing kerk Vliedberg tot monument

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, over de afwijzing van de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in Vlijmen (Vliedberg) tot beschermd gemeentelijk monument, voor kennisgeving aan te nemen. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de kerk geen gemeentelijk monument wordt.

Stukken

12.

Aankoop winkelpand met bovenwoning Plein 18_18a in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten over te gaan tot aankoop van het winkelpand met bovenwoning Plein 18/18a in Vlijmen. Deze aankoop maakt, samen met de al in bezit zijnde eigendommen, een nieuwe ontwikkeling in het centrum mogelijk.

Stukken

13.

Samenwerkingsprotocol Jeugdhulp en het gedwongen kader

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft het Samenwerkingsprotocol Jeugdhulp en het gedwongen kader vastgesteld. In dit protocol staan de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten uit Hart van Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming.

Stukken

14.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 9 december 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 9 december 2014 vastgesteld.

Stukken

15.

Algemene erfpachtvoorwaarden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het canonpercentage dat bij de uitgifte in erfpacht wordt gehanteerd voor 2015 vast te stellen op 2,5%. Daarnaast heeft het college besloten de ‘Algemene Erfpachtvoorwaarden gemeente Heusden 2015’ vast te stellen. Deze bevat enkele, ondergeschikte, wijzigingen ter verduidelijking van het begrip canon.

Stukken

16.

Allonge koopovereenkomst gezondheidscentrum Drunen

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten dat de grond voor de bouw van het gezondheidscentrum in Drunen wordt verkocht aan het bedrijf Groepscare. Dit bedrijf zal de investering voor het gezondheidscentrum op de Dillenburglocatie op zich nemen.

Stukken

17.

Ontwerpomgevingsvergunning voor bebouwing 27 vrije kavels in plangebied De Grassen in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning De Grassen te Vlijmen voor zes weken ter inzage te leggen. De uitgebreide omgevingsvergunning maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan voor de eerste fase van ontwikkelingsplan de Grassen met maximaal 27 vrije kavels.
In de periode van zes weken kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna wordt de uitgebreide omgevingsvergunning ter vaststelling aan het college voorgelegd.

Stukken

Uitgelicht