Besluitenlijst 16 januari 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 januari 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Initiatief Dorpshuis Herpt 2.0

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van het zogeheten Dorpshuis 2.0 in Herpt en een voorstel hierover voor te leggen aan de gemeenteraad. Met dit voorstel wordt de raad verzocht om, met inachtneming van een aantal tegenprestaties, een eenmalige subsidie van € 250.000 te verstrekken aan de Stichting Dorpshuis Herpt voor de realisatie van dit initiatief.

Stukken

2.

Bestemmingsplan Bebouwing noordwand Anton Pieckplein

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Bebouwing noordwand Anton Pieckplein’ vast te stellen. Dit plan maakt de bouw mogelijk van drie vrijstaande woningen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 20 februari aanstaande.

Stukken

3.

Verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2019-2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de samenwerking met de regio Noordoost-Brabant voort te zetten tot aan het einde van de convenantperiode in 2020 (uitgezonderd arbeidsmarktbeleid). Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 20 februari aanstaande.

Stukken

4.

Krediet aanpassing Die Heijgrave consultatiebureau

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om het consultatiebureau Vlijmen per 1 januari 2019 te huisvesten in Die Heygrave en voor de benodigde aanpassing een krediet beschikbaar te stellen.

Stukken

5.

Verkiezingen gemeenteraad en raadplegend referendum 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft 26 stembureaus aangewezen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum op 21 maart a.s. Dit zijn zes stembureaus meer dan bij de vorige verkiezingen. Daarnaast zijn de stembureauleden aangewezen.

Stukken

6.

Exploitatie Het Run 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie in 2018 van Het Run en dit ten laste te laten komen van het resultaat van de jaarrekening 2018.

Stukken

7.

Bestemmingsplan Drunen, Groenewoud 40

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Drunen, Groenewoud 40’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een vrijstaande woning aan de Groenewoud 40 mogelijk. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 februari 2018.

Stukken

8.

Vragen art 61 F. v.d. Lee (Heusden Transparant) over parkeren Plein Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de parkeercapaciteit in het centrum van Vlijmen.

Stukken

9.

Burgerinitiatief Haarsteeg Buurthuis de Steeg 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen onder voorwaarden de bereidheid uit te spreken tot het beschikbaar stellen van een gemeentelijke financiële bijdrage voor het realiseren van Buurthuis De Steeg in Haarsteeg.

Stukken

10.

Vragen artikel 61 Rvo H. v.d. Dungen (Heusden één) over snelheidssignalering met smiley's

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over de snelheidssignalering met zogenoemde ‘smiley’ verkeersborden.

Stukken

11.

Principebesluit in het kader van de toekomst gemeente Haaren

Behandelvoorstel

Op verzoek van de gemeenteraad van Haaren stelt het college de gemeenteraad van Heusden voor de intentie uit te spreken om in principe een nader te bepalen deel van de gemeente Haaren via grenscorrectie over te nemen. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om in te stemmen met de voorkeursdatum van opsplitsen van de gemeente Haaren van 1 januari 2021, met als uiterste datum 1 januari 2022.

Stukken

12.

Openbare besluitenlijst college 9 januari 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 9 januari 2018 vast te stellen.

Stukken

13.

Vaststellingsovereenkomst basisonderwijs 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vaststellingsovereenkomsten aan te gaan met de schoolbesturen in het basisonderwijs van stichting Scala, stichting Willem van Oranje en stichting Leijestroom.

Stukken

Uitgelicht