Besluitenlijst 16 mei 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 mei 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 9 mei 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 9 mei 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarstukken 2016, begrotingen 2017 e.v. en kadernota 2018 van Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van Baanbrekers en in te stemmen met de geactualiseerde begroting 2017, de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van Baanbrekers. De kadernota 2018 geeft het college aanleiding om voor te stellen hierover een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze richt zich op een voortvarende aanpak en gemeentelijke betrokkenheid bij het herpositioneringsonderzoek. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni aanstaande.

Stukken

3.

Voorlopige gunning renovatie De Voorste Venne aan bouwbedrijf BMV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het renovatieproject De Voorste Venne in Drunen voorlopig te gunnen aan aannemer BMV uit Veldhoven. Voorbehoud is de beschikbaarstelling van het hiervoor noodzakelijke krediet door de raad.

Stukken

4.

Gedifferentieerde grondprijzen 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de gedifferentieerde grondprijzen vastgesteld die met ingang van 15 mei 2017 gelden voor de diverse locaties waar particulier opdrachtgeverschap en bedrijfskavels worden aangeboden.

Stukken

5.

Deelname aan Holland Expat Center South

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Holland Expat Center South om zo kennismigranten van dienst te zijn.

Stukken

6.

Vervangen drainage hoofdveld SC Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de versleten drainage onder het hoofdveld van SC Elshout te vervangen. De werkzaamheden worden dit voorjaar uitgevoerd.

Stukken

7.

Verzoeken om uitstel van het aanvragen van subsidie voor 2018

Behandelvoorstel

Het college verleent tot 1 oktober 2017 uitstel aan Stichting De Voorste Venne, De Aleph en Bibliotheek Heusden voor het aanvragen van subsidie voor 2018. Verder heeft het college besloten om aan de clustermanager Welzijn mandaat te verlenen om te beslissen op een verzoek om uitstel voor het indienen van een subsidieaanvraag op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid C. Musters (Gemeentebelangen) over onveilige verkeerssituaties in de gemeente

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer C.M.M. Musters (Gemeentebelangen) over onveilige verkeerssituaties in de gemeente.

Stukken

9.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid C. Musters (Gemeentebelangen) over verkoop gronden Schoolstraat Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer C.M.M. Musters (Gemeentebelangen) over de verkoop van gronden aan de Schoolstraat in Drunen.

Stukken

10.

Wijzigingen CAR-UWO 2017-1

Behandelvoorstel

Het college heeft enkele landelijk overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vastgesteld.

Stukken

11.

Publicatie bestuurlijke uitgaven tweede halfjaar 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het overzicht van de individuele kostenvergoeding van collegeleden over het tweede halfjaar 2016 te publiceren op de website van de gemeente Heusden.

Stukken

12.

Benoeming en ontslag voorzitter en lid bezwarenadviescommissie personele en functiewaarderingsaangelegenheden

Behandelvoorstel

Het college heeft aan de voorzitter van de bezwarenadviescommissie personele en functiewaarderingsaangelegenheden, op zijn verzoek en met ingang van 1 juli 2017, ontslag verleend. Daarnaast benoemde het college een nieuwe voorzitter.

Stukken

Uitgelicht