Besluitenlijst 17 april 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 april 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 10 april 2012.

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 10 april 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 13 en 20 april.

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Implementatie bodembeleid.

Behandelvoorstel

In te stemmen met de aanpak van de implementatie van het besluit bodemkwaliteit zoals beschreven in dit voorstel.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Proef GFT-verzamelcontainer.

Behandelvoorstel

• met ingang van 1 mei 2012 een proef te starten met een GFT-verzamelcontainer, voor de periode van 1 jaar;
• de GFT-verzamelcontainer te plaatsen op de locatie hoek Schout Lieshoutstraat / Vlaemsche Hoeve te Vlijmen;
• de bewoners van omliggende straten gratis gebruik van de verzamelcontainer te laten maken;
• tussentijds en na afloop van de proef een evaluatie uit te voeren.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Voorwaarden Jantje Beton Wijktip Venne Oost

Behandelvoorstel

In geval van beëindiging van het project door gemeentelijk handelen garant te staan voor het bedrag van € 10.000,-, dan wel voor teruggave van de met de financiële bijdrage van Jantje Beton aangeschafte speeltoestellen op het “Droomveld” aan de Von Suppéstraat te Drunen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Art. 61-vragen Groen Links inzake beheer Poort van Heusden.

Behandelvoorstel

De fractie GroenLinks te antwoorden conform bijgevoegde concept- antwoordbrief.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Art. 61-Vragen fractie Frans van der Lee inzake bereikbaarheid voor hulpdiensten bij wegwerkzaamheden.

Behandelvoorstel

De fractie Frans van der Lee te antwoorden conform de bijgevoegde concept-antwoordbrief.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Stand van zaken uitvoering integratiebeleid.

Behandelvoorstel

• kennis te nemen van de stand van zaken van de uitvoering van het integratiebeleid.
• de stand van zakennotitie via bijgevoegd memorandum toe te sturen aan de raad.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Aanvraag herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening.

Behandelvoorstel

• in te stemmen met de aanvraag herstructureringsfaciliteit zoals in de bijlage opgenomen;
• de WML eenmalig te machtigen om deze aanvraag namens het college van Heusden te ondertekenen.
• de raad te informeren over de aanvraag via het bijgevoegde memo.

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

Project buurtbemiddeling

Behandelvoorstel

• in te stemmen met het project buurtbemiddeling in samenwerking met Woonveste zoals beschreven in de offerte van de De Twern Heusden;
• de kosten ad € 9.555,- ten laste te brengen van de stelpost nieuw beleid.

Besluit

Aangenomen

Stukken

11.

Groenonderhoud recreatiepark De Schroef.

Behandelvoorstel

In te stemmen met de wijziging van de uitvoering van groenonderhoud in recreatiepark De Schroef.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht