Besluitenlijst 17 december 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 december 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Mandatering directeur Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant mandaat te verlenen voor de vergunningverlening en het toezicht aangaande een aantal bedrijven die in een zware milieucategorie (meest risicovol en milieubelastend) vallen.

Stukken

2.

Parkeren vesting Heusden fase II

Behandelvoorstel

Het college heeft het voornemen om op zondagmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur de Vismarkt in de vesting voor gemotoriseerd verkeer gesloten te verklaren. Ook wil het dan alle parkeerplaatsen in de vesting, behalve de betaald parkeerplaatsen op het Burchtplein en de Botermarkt, opnemen in een vergunninghoudersgebied. Daarnaast heeft het college besloten het huidige parkeervergunningenbeleid te gaan herzien.

Stukken

3.

Convenant sociaal netwerkoverleggen gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het “Convenant sociaal netwerkoverleggen gemeente Heusden” aan te gaan. Verschillende maatschappelijke partners, de politie, Woonveste en de gemeente werken samen in de ondersteuning van huishoudens waar sprake is van veel verschillende problemen. Met dit convenant wordt deze samenwerking bekrachtigd.

Stukken

4.

Grondverkoop locatie De Putter

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in principe een overeenkomst aan te gaan met Merwestreek projecten BV uit Hardinxveld-Giessendam voor de ontwikkeling van woningbouw op locatie De Putter in Vlijmen (locatie van de oude gemeentewerf).

Stukken

5.

Afwikkeling overeenkomst Roozen van Hoppe

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten arbitrage in te roepen voor het geschil tussen de gemeente en Roozen van Hoppe Bouw- en Ontwikkeling BV over de afwikkeling van een koopovereenkomst.

Stukken

6.

Buurtsportwerk 2014 tot en met 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het buurtsportwerk voort te zetten. Het buurtsportwerk richt zich op talentontwikkeling en jongerenparticipatie. Om het buurtsportwerk succesvol te blijven uitvoeren is lokale inbedding en lokale uitvoering gewenst. In 2014 wordt het buurtsportwerk nog uitgevoerd door de afdeling ‘S-PORT van de gemeente ’s-Hertogenbosch maar wordt een overdracht voorbereid aan Stichting de Schroef. In 2015 en 2016 ligt de uitvoering dan volledig bij Stichting de Schroef.

Stukken

7.

Procedures en overeenkomsten Passend Onderwijs

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de Procedure Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk (PO) en met de Procedure OOGO Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Woudrichem (VO). Daarnaast heeft het college de Overeenkomst OOGO behorende bij de Procedure OOGO Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk (PO) en de Overeenkomst OOGO behorende bij de Procedure OOGO Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Woudrichem (VO) ondertekend.

Stukken

8.

Mogelijkheden betaald parkeren

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten geen onderzoek uit te voeren naar verdienmogelijkheden van betaald parkeren in de gemeente Heusden.

Stukken

9.

Regionaal Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het regionale Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant vast te stellen. Dit beleidskader geeft weer hoe de betrokken gemeenten de jeugdzorgtaken regionaal gaan vormgeven. De raad neemt op 18 februari 2014 hierover een besluit.

Stukken

10.

Krediet rioolvervanging bomenbuurt Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging en afkoppeling van de riolering in de ‘bomenbuurt’ in Nieuwkuijk. Daarmee wordt het regenwater dat op de daken en de straten valt niet meer in het rioolstelsel opgevangen, maar afgevoerd naar een bergingsvoorziening (wadi) waar het kan wegzakken in de bodem. De werkzaamheden starten naar verwachting halverwege januari 2014.

Stukken

11.

Vaststelling bestemmingsplan Haarsteegsestraat 99 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is niet gewijzigd. Als de raad op 18 februari 2014 overeenkomstig het voorstel besluit, ligt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 27 februari tot en met 9 april 2014 ter inzage.

Stukken

12.

Vragen artikel 61 Rvo F van der Lee Heusden Transparant over parkeren vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het parkeren in vesting Heusden beantwoord.

Stukken

13.

Intentieovereenkomst gemeente SHJ

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst met turn- en dansvereniging SHJ aan te gaan waarin afspraken staan om te komen tot een eigen accommodatie voor SHJ. Op basis hiervan werkt SHJ haar plannen verder uit. Het is de bedoeling dat de resultaten hiervan in het voorjaar van 2014 aan het college worden aangeboden. Deze intentieovereenkomst is een vervolg op het raadsbesluit van 29 oktober 2013 om in principe medewerking te verlenen aan de plannen van SHJ.

Stukken

14.

Extra maatregelen en budget leefbaarheid voor programma Oudheusden

Behandelvoorstel

Extra maatregelen en budget leefbaarheid voor programma Oudheusden
Het college heeft besloten om voor het uitvoeringsprogramma Hart! voor Oudheusden extra budget beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Bewoners uit Oudheusden zetten zich actief in om hun woonomgeving te verbeteren. Met dit geld worden bewonersinitiatieven uit het programma ondersteund.

Stukken

15.

Verkeerssituatie Eindstraat en omgeving Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om drie verkeersmaatregelen voor te bereiden voor de Eindstraat en omgeving in Drunen. Het gaat deels om tijdelijke maatregelen die de verkeersoverlast moeten verminderen en verkeersveiligheid verbeteren totdat de nieuwe aansluiting Drunen-West op de A59 is gerealiseerd. Omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Stukken

16.

Aanwijzen welstandsvrije projectmatige kavels Geerpark Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de projectmatige kavels in Geerpark ( fase 1) aan te wijzen als welstandsvrije kavels. De raad neemt op 18 februari 2014 een besluit. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 19 december 2013 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

Stukken

17.

Verkeersmaatregelen 30 km zone Vlijmen oost

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een budget beschikbaar te stellen voor verkeersremmende maatregelen voor een 30 km-zone in Vlijmen oost. De werkzaamheden starten naar verwachting in februari 2014 en zijn dan klaar in juli 2014.

Stukken

18.

Projectsubsidies eerste tranche 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten projectsubsidies toe te wijzen aan stichting Dwergonië voor de organisatie van het Keinderkupkesfestival 2014 (€ 1.000,00) en aan de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Haarsteeg voor de organisatie van het concert Canto Ostinato in maart van volgend jaar (maximaal € 1.980,00).

Stukken

19.

Vragen artikel 61Rvo JW Vonk D66 Heusden over De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over de bestuurlijke situatie van Stichting De Voorste Venne beantwoord.

Stukken

20.

Algemene Erfpachtvoorwaarden en modelovereenkomst

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de “Algemene Erfpachtvoorwaarden gemeente Heusden 2013” en een model van een erfpachtovereenkomst. Hiermee wordt het voor inwoners makkelijker om woningen of bedrijven te realiseren, omdat de bouwgrond niet direct gekocht hoeft te worden. Het college stelt de raad voor om zich overeenkomstig artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet uit te spreken over deze erfpachtregeling. De raad neemt hierover op 18 februari 2014 een besluit. Daarna is het aan het college om een definitief besluit te nemen.

21.

Openbare besluitenlijst 10 december 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 10 december 2013 vastgesteld

Stukken

Uitgelicht