Besluitenlijst 17 november 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 november 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Doorontwikkeling HeusdenPas

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de uitvoering van de HeusdenPas op een aantal punten aan te passen. De belangrijkste wijziging is dat mensen van wie de gemeente weet dat ze recht hebben op de HeusdenPas, deze automatisch thuisgestuurd krijgen. De aanpassingen gaan in per 1 januari 2016.

Stukken

2.

Economisch Programma De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het Economisch Programma voor De Langstraat (EPL) vast te stellen. Het EPL heeft tot doel om de economie in De Langstraat te versterken en kiest voor 5 speerpuntsectoren: vrijetijdseconomie, detailhandel, logistiek, metaal- en maakindustrie en de schoen- en lederbranche. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

3.

Verkoop groenstrook achter Admiraalsweg 47 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Drunen, sectie L, nummer 6886, ter grootte van circa 70 vierkante meter te verkopen aan de eigenaren van het aangrenzende perceel aan de Admiraalsweg 47 in Drunen.

Stukken

4.

Verkoop groenstrook naast de Laan van Oceanie 20 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Drunen, sectie L, nummer 6746, ter grootte van circa 71 vierkante meter te verkopen aan de eigenaren van het aangrenzende perceel aan de Laan van Oceanië 20 in Drunen.

Stukken

5.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) en de raad voor te stellen om datzelfde te besluiten voor zover het diens bevoegdheden betreft. Het voorstel aan de raad komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

6.

Verslag vergadering Op Overeenstemming Gericht Overleg van 2 september 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het verslag vast te stellen van het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ dat op 2 september 2015 plaatsvond met de schoolbesturen.

Stukken

7.

Evaluatie ontwikkelplan Sport volop in beweging 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de evaluatie van het ‘Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging’ vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 februari 2016.

Stukken

8.

Gezondheidsnota 2016-2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten raad voor te stellen om de ‘Nota Publieke Gezondheidszorg Midden-Brabant 2016-2019’ vast te stellen. De 9 Midden-Brabantse gemeenten werken met deze gezamenlijke nota aan het behalen van meer gezondheidswinst, het vergroten van slagkracht en het leggen van een sterke verbinding met andere beleidsterreinen.

Stukken

9.

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2016-2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Heusden 2016-2019’ vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 februari 2016.

Stukken

10.

Koers over de opvang van vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een aantal uitgangspunten vast te stellen, die samen de koers vormen voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van houders van een verblijfsvergunning in onze gemeente. De koers gaat uit van een structurele menswaardige aanpak. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

11.

Herijking deelbegroting Jeugd regio Hart van Brabant 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herijking van de deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant. De herijking houdt in dat middelen voor innovatie, met een maximum van € 3 miljoen, worden ingezet voor zorgkosten van de jeugdhulp. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

12.

Herijking deelbegroting Jeugd regio Hart van Brabant 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant en de daarmee samenhangende aanpassingen in het regionale beleidskader vast te stellen. De herijking brengt een taakstellende bezuiniging van € 5,2 miljoen op het zorgbudget met zich mee. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

13.

Zonne-installatie zwembad Die Heygrave in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om zonnecollectoren te plaatsen bij zwembad Die Heygrave voor het opwekken van duurzame energie in de vorm van zonnewarmte. Hiervoor ontvangt de gemeente een subsidie. Aan de raad wordt een krediet gevraagd van € 120.000. De installatie van de zonnecollectoren vindt plaats in de zomervakantie van 2016, als het zwembad gesloten is.

Stukken

14.

Beroep op Vangnetregeling BUIG 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met het doen van een beroep op de zogenaamde Vangnetregeling 2015. Het college doet dit voorstel vanwege een tekort op het BUIG-budget over 2015. Dit is het budget waarmee vooral de uitkeringen van bijstandsgerechtigden worden betaald. De vangnetregeling is er om gemeenten, onder een aantal voorwaarden, te compenseren voor dergelijke tekorten.

Stukken

15.

Aanpassing Raamovereenkomst Maatwerk voor lokale Wmo en jeugdhulp 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Raamovereenkomst Maatwerk voor lokale Wmo en jeugdhulp 2016’ op een aantal punten aan te passen. Met deze raamovereenkomst wordt de lokale Wmo en jeugdhulp voor 2016 ingekocht. De aanpassingen maken het voor zorgaanbieders eenvoudiger om te voldoen aan de gestelde eisen voor een goedkeurende accountantsverklaring.

Stukken

16.

Toekomst openluchtzwembad Het Run in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een keuze te maken uit 2 alternatieven voor de toekomst van openluchtzwembad Het Run in Drunen. Het college stelt voor te kiezen tussen verkoop van het zwembad zonder openstellings- of instandhoudingsverplichting of het verstrekken van een lening van maximaal € 100.000 aan stichting N-Joy in combinatie met het uitvoeren van groot onderhoud op kosten van de gemeente.

Stukken

17.

Evaluatie Kernmanagement Drunen en verordening reclamebelasting 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van de evaluatie Kernmanagement Drunen en het convenant met de Stichting Kernmanagement Drunen voort te zetten. Het college stelt de raad voor om de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting in Drunen vast te stellen. Dit voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

18.

Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel voor 2016 vast te stellen. Ook stelt het college aan de raad voor om de tarieven rioolaansluitkosten 2016 vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

19.

Openbare besluitenlijst college 10 november 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 10 november 2015 vastgesteld.

Stukken

20.

Voortzetting parkeer- en leefomgevingstoezicht

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot een verdergaande samenwerking met de Meierijgemeenten en Stadstoezicht ‘s-Hertogenbosch op het terrein van toezicht en handhaving. Met ingang van 2016 wordt het toezicht op onder meer parkeeroverlast, fietsen op de stoep, overlast door honden, achterlaten van afval op straat maar ook de naleving van de Drank- en horecawet door een gezamenlijke pool van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) uitgevoerd.

Stukken

Uitgelicht