Besluitenlijst 17 september 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 september 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Beleidskader gemeentelijke herindeling en Veerkrachtig bestuur in Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het kabinetsbeleid over gemeentelijke herindeling, het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ als ook van het rapport ‘Krachtig bestuur in Brabant’ en de brief met reactie hierop van het college van Gedeputeerde Staten. Inmiddels hebben de drie gemeenten in de Langstraat een gezamenlijke reactie gegeven op de brief van het college van Gedeputeerde Staten.

Stukken

2.

Voorontwerp bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Vlijmen Oost

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Vlijmen Oost’. In dit bestemmingsplan worden de randweg Vlijmen-oost met aansluiting op de A59, de klimaatbuffer en de hoogwaterberging rondom ’s-Hertogenbosch (HoWaBo) mogelijk gemaakt. Het voorontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende Notitie Reikwijdte en Detailniveau liggen vier weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

3.

Ontheffing Omgevingsvergunning van Deelenstraat 113 Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft ontheffing verleend van de bestemmingsplanvoorschriften en een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een garage aan de Van Deelenstraat 113 in Oudheusden.

Stukken

4.

aanpassing afvalstoffenverordening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de afvalstoffenverordening aan te passen. Door veranderde wetgeving moeten enkele verwijzingen worden aangepast. Daarnaast wordt met de voorgestelde wijziging voorkomen dat iemand afval kan gaan inzamelen op basis van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’.

Stukken

5.

artikel 61 vragen raadslid De Laat brandweerpost Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid De Laat (DMP) over de brandweerpost Vlijmen.

Stukken

6.

Regels paracommercie Drank en Horecawet 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een regeling over paracommercie op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. In deze regeling staan voorschriften, die paracommerciële rechtspersonen (zoals buurthuizen en sportkantines) in acht moeten nemen bij het schenken van alcohol. Met deze regels wil het college voorkomen dat ze oneerlijk concurreren met de reguliere horeca.

Stukken

7.

Verzoek planschadetegemoetkoming Nassau Dwarsstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om geen planschadevergoeding toe te kennen aan de bewoners van een perceel aan de Nassau Dwarsstraat in Vlijmen. Het verzoek was ingediend vanwege het bestemmingsplan “Kom Vlijmen, inclusief de Vliedberg” waarin mogelijkheden voor de oprichting van geluidsschermen zijn opgenomen

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 10 september 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 10 september 2013 vastgesteld.

Stukken

9.

beslissing op bezwaarschrift Tausch afwijzing Wob

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het bezwaarschrift van P. Tausch van Tankservice BV tegen afwijzing van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gegrond te verklaren. De rapportage over eventuele nadeelcompensatie vanwege het Ei van Drunen blijft geheim, maar het eerdere besluit is alsnog beter gemotiveerd.

Stukken

10.

Randweg Vlijmen oost Beantwoorden brief bewoner De Jonglaan

Behandelvoorstel

Het college heeft de brief beantwoord van een bewoner over het plan voor de aanleg van de randweg Vlijmen oost.

Stukken

11.

Onteigening Wijksestraat 3

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een onteigeningsprocedure op te starten om het perceel Wijksestraat 3 in Heusden in eigendom te verwerven. De procedure is nodig om het bestemmingsplan Heusden-vesting uit te kunnen voeren. De afgelopen twee jaren is, zonder het gewenste resultaat, aan de eigenaren verzocht om het perceel zelf te herbouwen en ook geprobeerd om het perceel Wijksestraat 3 aan te kopen

Stukken

12.

addendum nota bodembeheer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het gemeentelijke bodembeleid te veranderen. De bedoeling hiervan is om grondverzet binnen de gemeente zo eenvoudig mogelijk te houden.

Stukken

Uitgelicht