Besluitenlijst 18 april 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 april 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 11 april 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 april 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Plan en krediet voor renovatie De Voorste Venne in Drunen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het geoptimaliseerd plan voor de renovatie van De Voorste Venne en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 6.630.000. Om een laagdrempelig gebruik van het cultureel centrum mogelijk te maken, stelt het college de raad daarnaast voor om aan stichting De Voorste Venne een meerjarige exploitatiebijdrage toe te kennen van € 299.185.

Stukken

3.

Reactie op concept van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het concept van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Voorstel is verder om in te stemmen met een extra bijdrage van maximaal € 3,5 miljoen voor fase 2 en de aanleg van de snelfietsroute Waalwijk-‘s-Hertogenbosch. Tenslotte stelt het college voor om een aantal aanvullende standpunten mee te delen als reactie op het concept in de richting van de provincie. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 mei aanstaande.

Stukken

4.

Krediet voor zonnepanelen gemeentewerf Drunen en sporthal Die Heygrave Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stelt een krediet beschikbaar van € 204.600 om zonnepanelen te plaatsen op gebouwen van de gemeentewerf in Drunen en op sporthal Die Heygrave in Vlijmen. De zonnepanelen zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie van 1,96 procent en leveren een besparing op energiekosten. Daarnaast ontvangt de gemeente ook subsidie.

Stukken

5.

Krediet voor extra zonnepanelen op sporthal Dillenburcht in Drunen

Behandelvoorstel

Het college stelt een krediet van € 128.000 beschikbaar voor extra zonnepanelen op sporthal Dillenburcht in Drunen. Voor het behalen van de EPC-norm in het Bouwbesluit worden al 230 panelen op het dak van deze nieuwe sporthal gelegd. Om al het elektriciteitsverbruik te dekken, zijn nog 309 extra panelen nodig. De extra zonnepanelen zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie van 1,3 procent en leveren een besparing op energiekosten. Daarnaast ontvangt de gemeente ook subsidie.

Stukken

6.

Ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Morgenzon’ in plangebied Geerpark, Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerp uitwerkingsplan ‘Morgenzon’. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 32 woningen op de locatie Morgenzon in het plangebied Geerpark in Vlijmen. Het plan ligt vanaf 27 april aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

7.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft de (gewijzigde) ‘Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant’ vastgesteld. Met name door de vorming van de gemeente Meierijstad, per 1 januari 2017, is het noodzakelijk om deze regeling aan te passen. Op 28 maart jl. besloot de raad al om het college hiervoor toestemming te verlenen.

Stukken

Uitgelicht