Besluitenlijst 18 december 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 december 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 11 december 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 december 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 14 december tm 23 december 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 14 december tot en met 23 december 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Wijziging Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008 en wijziging Legesverordening 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 en de eerste wijziging van de Legesverordening 2013 vast te stellen.

Stukken

4.

Overdracht primaire waterkering in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met een aantal overeenkomsten waarin de overdracht van de primaire waterkering in de vesting Heusden aan waterschap Aa en Maas is geregeld. Dit is een uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd op 14 juni 2011.

Stukken

5.

Besluit deelname Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant onder het voorbehoud dat de raad hiervoor toestemming geeft. Het college doet hiervoor een voorstel aan de raad.
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voert de complexere vergunningverlenings- en handhavingstaken inzake milieu uit voor de gemeenten in Midden- en West-Brabant. Het college verwacht op termijn hierdoor meer efficiëncyvoordeel te halen dan door een aansluiting bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Dit komt ook door de mogelijkheden die zo ontstaan voor samenwerking met Waalwijk en Loon op Zand op het gebied van vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht.

Stukken

6.

Onderzoek opsporing en ruiming explosieven in GOL projecten en Geerpark

Behandelvoorstel

Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met de aanvraag van een Rijksbijdrage aan een onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op een aantal locaties in de gemeente. Het gaat hierbij om de locaties Geerpark en een aantal locaties waar de komende jaren projecten in het kader van de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat worden uitgevoerd.

Stukken

7.

Aanvraag uitbreiden garage Magnoliastraat 33 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor het uitbreiden van een garage aan de Magnoliastraat 33 in Drunen. Reden voor het besluit is dat, ondanks de strijdigheid met het bestemmingsplan, de gevraagde blokvormige opbouw beter in het straatbeeld past.

Stukken

8.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan Nieuwkuijk gewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd als gevolg van een aantal ingediende zienswijzen en enkele wijzigingen door de gemeente. De raad neemt op 5 februari 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

9.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om nadere regels te formuleren voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De gemeenteraad neemt hierover een besluit in zijn vergadering van 5 februari 2013.

Stukken

10.

Vaststelling Masterplan Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Masterplan Centrum Vlijmen ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Het masterplan beschrijft de ambitie die de gemeente in het centrum wil realiseren. Het is een kaderstellend document dat richting geeft aan de ontwikkeling van het centrum en als onderlegger dient voor zowel het bestemmingsplan en exploitatieplan, beeldregieplan en het voorlopig ontwerp.

Stukken

11.

Concept Programma van Eisen en Wensen van de openbaar vervoerconcessies begin 2015

Behandelvoorstel

In een reactie op het concept Programma van Eisen en Wensen van de openbaar vervoerconcessies, die begin 2015 ingaan, vraagt het college aan de Provincie Noord-Brabant om nog eens kritisch te kijken naar het concept programma, zodat de kwaliteit van het openbaar vervoer in de gemeente Heusden ook na 2015 wordt gewaarborgd.

Stukken

12.

Leerplichtjaarverslag 2011 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het leerplichtjaarverslag over het schooljaar 2011-2012 vast te stellen en de raad hierover te informeren.
In het jaarverslag worden de door de gemeente uitgevoerde taken in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten inhoudelijk en cijfermatig beschreven.

Stukken

13.

Intrekken verordening Clientenraad leerlingenvervoer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de verordening Cliëntenraad Leerlingenvervoer in te trekken. De WMO-adviesraad geeft voortaan ook advies over het Leerlingenvervoer.

Stukken

14.

Aansluitovereenkomst Sociale Verzekeringsbank

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een overeenkomst te sluiten met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiermee kan iedere klant die deelneemt aan ‘de Alfacheque’ gebruik maken van de diensten van SVB zoals een rechtsbijstandverzekering. De Alfacheque is een nieuwe vorm van hulp bij het huishouden die Heusden per 1 januari a.s. aanbiedt.

Stukken

15.

Vaststellingsovereenkomst voor verhuur van ruimte in schoolgebouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vaststellingsovereenkomst met het schoolbestuur stichting Scala aan te gaan voor de verhuur van ruimte in schoolgebouwen. In deze vaststellingsovereenkomst worden alle zaken opgenomen die gemeente en schoolbestuur met elkaar moeten regelen in geval van verhuur .

Stukken

16.

Overeenkomst woningbouwproject Wolput

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een overeenkomst met stichting Woonveste te sluiten voor het woningbouwproject aan de Wolput in Vlijmen. Woonveste gaat hier 25 appartementen bouwen. Na de bouw en de aanleg van de openbare ruimte en het parkeerterrein, wordt de openbare ruimte overgenomen door de gemeente.

Stukken

17.

Personele mutaties bezwarencommissie personele en organisatieaangelegenheden gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten een nieuw lid van de bezwarencommissie personele- en organisatieaangelegenheden gemeente Heusden te benoemen. Een van de leden was namelijk gestopt met zijn werkzaamheden voor deze commissie.

Stukken

18.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan Oudheusden gewijzigd vast te stellen. De raad neemt op 5 februari 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

19.

Voortgangsrapportage armoedebeleid 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage 2012 van de armoedenota ‘Werk maken van armoede’ en informeert de raad hierover.

Stukken

20.

Inzet stelpost Recreatie en Toerisme 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de stelpost recreatie en toerisme in te zetten voor een aantal projecten waaronder Natuurpoort Giersbergen, de vernieuwing van afvalbakken in de vesting, watersportvereniging Heusden en voor toeristische projecten langs de dijk. Eerder besloot het college al geld beschikbaar te stellen voor onder meer toeristische bewegwijzering en een bezoek van Provinciale Staten aan de Langstraat.

Stukken

21.

Voorontwerpbestemmingsplan Groote Kaveling

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan voor de Groote Kaveling in Vlijmen. Met deze actualisatie worden de huidige verouderde plannen vervangen. Het plan ligt vier weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

Uitgelicht