Besluitenlijst 18 december 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 december 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 11 december 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 11 december 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Steenenburg’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ˈSteenenburgˈ. Dit plan maakt herontwikkeling mogelijk van het gebied Steenenburg. Het voorziet in de realisatie van een hightech bedrijvencampus en de bouw van maximaal 226 woningen met bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water. Daarnaast richt het plan zich op het behoud en het revitaliseren van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van het gebied. Het plan ligt vanaf 20 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

3.

Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Heusden 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Heusden 2019’ vast te stellen. Deze regeling vervangt de huidige regeling en bevat hogere subsidiebedragen.

Stukken

4.

Prestatieovereenkomst 2019-2022 met Het Pieck

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een prestatieovereenkomst voor de jaren 2019-2022 aan te gaan met Centrum voor de Kunsten Het Pieck. Deze overeenkomst gaat uit van een gemeentelijke budgetsubsidie voor deze jaren.

Stukken

5.

Subsidie O3 en Stichting de Schroef 2019 en 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten aan O3 (samenwerkingsverband ContourdeTwern, GGD, Juvans en MEE) voor 2019 en 2020 een subsidie van € 3.098.635 per jaar te verlenen. Verder is besloten is om aan Stichting De Schroef in 2019 en 2020 een subsidie van jaarlijks € 160.000 te verlenen.

Stukken

6.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Von Suppéstraat, Drunen'

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Von Suppéstraat, Drunen’. Dit plan maakt de bouw van maximaal 36 woningen aan de Von Suppéstraat/Chopinstraat in Drunen mogelijk. Het plan ligt vanaf 3 januari 2019 gedurende 4 weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

7.

Onderzoek stabiliteit vestingwallen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om opdracht te geven voor een onderzoek naar de stabiliteit van de vestingwallen in Heusden. Het onderzoek zal de basis vormen voor toekomstige maatregelen en onderhoud van de vestingwallen. Er is geen acuut veiligheidsrisico. Als dat beeld mocht veranderen, wordt hierover natuurlijk gecommuniceerd.

Stukken

8.

Onttrekking aan het openbare verkeer en verkoop gedeelte steeg Aalbersestraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van de steeg naast de supermarkt aan de Aalbersestraat in Drunen, ter grootte van circa 114 vierkante meter, onderhands te verkopen. Een deel wordt verkocht aan de eigenaren van het Raadhuisplein 21b en een deel aan de eigenaren van Grotestraat 129 a en b in Drunen. Het college heeft dit gedeelte van de steeg ook onttrokken aan het openbare verkeer. Verder gaat het college een overeenkomst aan met de eigenaren van het Raadhuisplein 21b over de inrichting door hen van het voorste, nog openbare, deel van de steeg.

Stukken

9.

Aanbesteden beheer telemetriesysteem gemalen en bergbezinkvoorzieningen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het beheer en onderhoud van het telemetriesysteem voor gemalen en bergbezinkvoorzieningen te gunnen aan de huidige contractpartij. Het wijkt daarmee af van het inkoopbeleid.

Stukken

10.

Aanbesteden beheer grondwatermeetnet

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid in het inkoopbeleid om daarvan af te wijken en de voortzetting van het beheer en onderhoud van het grondwatermeetnet te gunnen aan de huidige contractpartij.

Stukken

11.

Vragen art. 43 RvO raadslid H. v.d. Dungen (Heusden één) over diverse vragen van aanwonenden over het Akkerpad(hof) in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over diverse vragen van aanwonenden over het Akkerpad(hof) in Vlijmen.

Stukken

12.

Overdracht groenonderhoud en bewegwijzering parkmanagement 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om ook voor het jaar 2019 het onderhoud van het openbaar groen en bewegwijzering op de bedrijventerreinen Groenewoud, Nieuwkuijk, Nassaulaan, Het Hoog, Heesbeen en Bakkersdam over te dragen aan Stichting Parkmanagement Heusden.

Stukken

13.

Aanwijzing van 4 toezichthouders BRP voor inventariserend onderzoek arbeidsmigranten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 4 medewerkers van Legitiem B.V. aan te wijzen als ‘toezichthouder basisregistratie personen’. Zij zullen adresonderzoeken/huisbezoeken doen voor de inventarisatie van arbeidsmigranten en het onderzoek Landelijke Aanpak Adreskwaliteit in de gemeente.

Stukken

14.

Verruiming btw-sportvrijstelling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de tarieven inclusief btw (prijspeil 2018) voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening per 1 januari a.s. te handhaven als tarieven zonder btw. Naar aanleiding van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie moet de Nederlandse btw-sportvrijstelling worden verruimd. Dit houdt in dat het geven van gelegenheid tot sportbeoefening door alle niet-commerciële exploitanten met ingang van 1 januari 2019 is vrijgesteld van btw. Om het mogelijk financieel nadeel dat de gemeente hiervan ondervindt te compenseren en omdat dit voor de gebruikers van de sportaccommodaties geen effect heeft, is het genoemde besluit genomen.

Stukken

15.

Vaststellen erfpachtcanon en indexering 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het canonpercentage voor 2019 vast te stellen op het minimumpercentage van 4% inclusief 0,5% opslag voor administratie- en beheerskosten. Daarnaast worden alle lopende erfpachtovereenkomsten per 1 januari 2019 geïndexeerd met 2,1%.

Stukken

16.

Convenant Regionaal Bureau voor Toerisme 2018-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een convenant aan te gaan met alle betrokken partijen over de oprichting van het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT). Het RBT zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 operationeel zijn.

Stukken

Uitgelicht