Besluitenlijst 18 juli 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 juli 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Afwikkeling afspraken kavelruil 2011

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een afspraak uit de kavelruil van 2011 eenzijdig af te wikkelen en de percelen kadastraal bekend als gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie R, nummers 38, 39 en 40 aan de Haarsteegseweg in Haarsteeg te verkopen aan de betreffende agrariër, zodat in aangepaste vorm aan de kavelruil wordt voldaan.

Stukken

2.

Verkoop gronden Parklaan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een perceel van 4.828 vierkante meter op de locatie Parklaan (de voormalige mavo-locatie) in Vlijmen te verkopen aan Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. uit Geffen. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, kunnen hier maximaal 32 woningen worden gebouwd.

Stukken

3.

Aanvraag kapvergunning woningbouwontwikkeling Parklaan

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van maximaal 43 bomen voor de realisatie van de woningbouwontwikkeling Parklaan. De compensatie vindt plaats door het terug planten van zeventien bomen en een kwaliteitsimpuls te geven door herinrichting van de groene ruimte ten zuiden van de woningbouwlocatie.

Stukken

4.

Bezwaarschrift tegen toekennen planschade Haarsteegsestraat 23 Haarsteeg en tegen afwijzen verzoek om vergoeding kosten rechtsbijstand

Behandelvoorstel

Het college besloot het bezwaarschrift tegen het toekennen van een planschadevergoeding voor het Haarsteegsestraat 23 in Haarsteeg en tegen het afwijzen van het daarmee samenhangende verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand, ongegrond te verklaren.

Stukken

5.

Aansluiting Metal Valley bij Midpoint Smart Industries

Behandelvoorstel

Het college laat bedrijventerrein Metal Valley aansluiten bij Midpoint Smart Industries. Midpoint Brabant is het regionaal economisch samenwerkingsprogramma van onderwijs, ondernemers en overheid in de regio Hart van Brabant. Smart Industries is de term voor verbetering van de industrie en haar producten door het toepassen van computertechnologie. Midpoint Smart Industries gaat het marketing- en acquisitieplan Metal Valley opstellen en uitvoeren. Ook stelt ze acquisitiecapaciteit beschikbaar die op afroep wordt ingehuurd.

Stukken

6.

Waterberging Groenewoud en verbreding sloot De Bosschen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerp en projectplan voor een waterberging tussen de Spoorlaan en A59 in Drunen vast te stellen en in te stemmen met een verbreding van de sloot langs De Bosschen. Ook stelt het college het benodigde voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 30.000 beschikbaar. Het waterschap Aa en Maas krijgt de beschikking over de benodigde gronden.

Stukken

7.

Plan van aanpak ‘Alle kinderen doen mee’

Behandelvoorstel

Het college heeft het plan van aanpak ‘Alle kinderen doen mee’ vastgesteld. Het plan richt zich op het beter bereiken en bedienen van kinderen in armoede. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken partijen in het veld. Voor de uitvoering van het plan maakt de gemeente gebruik van middelen die het Rijk ter beschikking stelt.

Stukken

8.

Tijdelijk wijzigen gebruik en tijdelijk behouden bouwwerken Voordijk naast 85 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk, voor een periode van tien jaar, wijzigen van het gebruik en toestaan van bouwwerken aan de Voordijk naast nummer 85 in Haarsteeg voor het geven van kinderfeestjes. Een daarmee samenhangend handhavingsverzoek wijst het college af.

Stukken

9.

Ontwerpexploitatieplan 'Geerpark, 4e herziening'

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerp van het exploitatieplan ‘Geerpark 4e herziening’. Het exploitatieplan Geerpark moet jaarlijks worden herzien. Herziening 4 bevat zowel niet-structurele wijzigingen als structurele aanpassingen. Een herziening die structurele aanpassingen bevat, moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het ontwerp wordt nu allereerst gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Stukken

10.

Ontwerp omgevingsvergunning 'Bouwhoogten Hendrik de Jonghstraat, Haarsteeg'

Behandelvoorstel

Het college stemt in met een ontwerp omgevingsvergunning die het mogelijk maakt om de bouwhoogten van de woningbouwkavels aan de Hendrik de Jonghstraat te herstellen overeenkomstig het eerdere, oorspronkelijke, bestemmingsplan ‘Willy van den Berkstraat’. Hiervoor wordt met een omgevingsvergunning afgeweken van het geldende bestemmingsplan ‘Haarsteeg’. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf 27 juli 2017. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst college 11 juli 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 juli 2017 vastgesteld.

Stukken

12.

Beantwoording art 61 vragen Blankers VVD hard drugs en alcoholgebruik gem Heusden juni 2017

Behandelvoorstel

Het college beantwoordt art.61-vragen van raadslid de heer T. Blankers (VVD Heusden) over (hard)drugs en alcoholgebruik in de gemeente Heusden.

Stukken

Uitgelicht