Besluitenlijst 18 maart 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 maart 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Benoeming leden Commissie bezwaarschriften

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de heer mr. drs. A.J. Bakkes, de heer mr. J.J. Vogel, mevrouw mr. S.D.C.A. van Nijnatten opnieuw te benoemen tot lid en de heer mr. R. van de Ven opnieuw te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heusden.

Stukken

2.

Aanpassing mandaatregeling 2007 categorie handhaving

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Mandaatregeling Heusden aan te passen door het verlenen van submandaat voor een aantal werkzaamheden in de categorie handhaving.

Stukken

3.

Verlichting voetbalvereniging HHC09

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor extra trainingsverlichting bij voetbalvereniging HHC’09. De werkzaamheden worden dit voorjaar uitgevoerd.

Stukken

4.

Energie in Beeld

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een overeenkomst met Enexis aan te gaan, waarbij de gemeente gratis toegang krijgt tot een website waarop het energiegebruik in de gemeente is te zien. Zo kan het effect van het gemeentelijke duurzaamheids-/energiebeleid in beeld worden gebracht.

Stukken

5.

Overeenkomst met Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de opvang, bewaring en overdracht van zwerfdieren uit te besteden aan Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken. Hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten. Nederlandse gemeenten zijn voor hun eigen grondgebied wettelijk verplicht om te zorgen voor de opvang en verzorging van alle zwerfdieren.

Stukken

6.

Uitspraak rechtbank op verzoek P Tausch volgens de Wet openbaarheid van bestuur

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Den Bosch van 12 februari 2014. Deze uitspraak houdt in dat de gemeente volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alsnog een intern schaderapport moet verstrekken aan P. Tausch in Drunen. Het is een onvolledig rapport dat gaat over de gevolgen van de afsluiting van de op- en afritten van de A59.

Stukken

7.

Besluit op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor een werktuigenloods aan de Honderdbunderweg 25 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het bezwaar van de Natuur- en Milieuvereniging Heusden tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen, verplaatsen en verlengen van een werktuigenloods aan de Honderdbunderweg in Vlijmen ongegrond te verklaren. Omdat de gemandateerd wethouder hierbij zelf belangen heeft, is dit besluit genomen door het voltallige college en heeft de betrokken wethouder zich van stemming onthouden. Wethouder Van Bokhoven heeft niet aan de discussie en niet aan de besluitvorming deelgenomen.

Stukken

8.

Uitspraak rechtbank OostBrabant over planschadezaken in relatie tot het bestemmingsplan Schoolstraat Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant over afwijzing van planschadevergoeding voor de bewoners van Burgemeester Van der Heijdenstraat 45 in Drunen en toewijzing van planschadevergoeding voor de bewoners van Burgemeester Van der Heijdenstraat 47, Schoolstraat 4a, 20 en 22, Deken Coppensstraat 9, 11 en 13 in Drunen.

Stukken

9.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid A. van Bladel Heusden 1 over de grens Vijfhoeven De Grassen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid A. van Bladel (Heusden ÉÉN) over de grens tussen Vijfhoeven III en de nieuw te bouwen wijk De Grassen beantwoord.

Stukken

10.

Reactie op het voorstel tot gefaseerd slopen van enkele gemeentelijke gebouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het verzoek van de gebruikers van de panden aan de Parklaan 2, de Jacob van Lennepstraat 2 en de Constantijn Huijgensstraat 3 in Vlijmen tot gefaseerd slopen van deze panden, af te wijzen.

Stukken

11.

Uitstel indieningstermijn subsidieaanvragen 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de termijn voor het aanvragen van subsidies voor het jaar 2015 te verlengen tot
1 oktober 2014.

Stukken

12.

Verkoop bedrijfsgrond Dillenburglocatie aan Stichting Bouwgroep Gezondheidscentrum Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten 2.165 vierkante meter bedrijfsgrond te verkopen op de Dillenburglocatie in Drunen aan de Stichting Bouwgroep Gezondheidscentrum Drunen.

Stukken

13.

Openbare besluitenlijst 11 maart 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 maart 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht