Besluitenlijst 18 november 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 november 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Subsidies 2012 2013 en 2014 voor Stichting De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de subsidies 2012 en 2013 van Stichting De Voorste Venne definitief vast te stellen en de subsidies 2014 aan Stichting De Voorste Venne te verlenen.

Stukken

2.

Welzijnssubsidies 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft een besluit genomen over de aangevraagde welzijnssubsidies voor 2015 die niet of niet geheel voldoen aan de gestelde criteria.

Stukken

3.

Voortgang verkoop gemeentelijke eigendommen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de leden van de raad met een memo te informeren over de voortgang van de verkoop van gemeentelijke eigendommen.

Stukken

4.

Budget 2015 voor O3

Behandelvoorstel

Het college heeft het budget 2015 voor O3 voor de uitvoering van dienstverlening in het sociaal domein vastgesteld op € 2.988.657.

Stukken

5.

Wijzigingen CAR UWO vanwege nieuwe CAO 2013 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel over te nemen.

Stukken

6.

Convenant Jeugd en samenwerkingsprotocol Jeugdhulp en het gedwongen kader

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een convenant over jeugdhulp te sluiten. Hierin staan de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in Hart van Brabant en (huis-)artsen.

Stukken

7.

Voorontwerp bestemmingsplan Heusden Buitengebied 2e herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied 2e Herziening’. Dit bestemmingsplan maakt drie woningen en een hoveniersbedrijf mogelijk op locaties in Drunen, Hedikhuizen en Haarsteeg. Verder verruimt het de mogelijkheden voor bijgebouwen op een locatie in Hedikhuizen en maakt het de bouw mogelijk van een uitkijkplatform aan de Heidijk in Vlijmen. Het plan ligt vanaf 20 november 2014 gedurende 4 weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

8.

Voorbereidingskrediet rioolvervanging Prins Hendrikstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de rioleringswerkzaamheden in de Prins Hendrikstraat in Drunen. Het werk wordt nu voorbereid en de verwachting is dat de uitvoering in het voorjaar van 2015 kunnen starten.

Stukken

9.

Lopende aanvragen startersleningen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten alle aanvragen voor startersleningen die tot en met 31 oktober jl. zijn ingediend, in behandeling te nemen. Nu de provincie geen budget meer heeft voor deze leningen, stelt de gemeente het ontbrekende bedrag beschikbaar. Het betreft 2 nog lopende aanvragen.

Stukken

10.

Doorontwikkeling Sociaal Team

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de samenstelling, wijkindeling en uitvalsbases van het Sociaal Team vast te stellen.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst college 11 november 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 november 2014 vastgesteld.

Stukken

12.

Kaders en uitgangspunten voor De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft de kaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Voorste Venne vastgesteld. De Voorste Venne wordt hét centrum voor kunst en cultuur in Heusden waarbij alle culturele functies in het carré rondom de fontein gecentreerd worden. De vaste gebruikers worden aangespoord om gezamenlijk tot een gezonde exploitatie van het gebouw te komen.

Stukken

Uitgelicht