Besluitenlijst 18 oktober 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 oktober 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 11 oktober 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 11 oktober 2016 vast.

Stukken

2.

Beantwoording technische vragen begroting 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de technische vragen van de raadsfracties over de begroting 2017 beantwoord. De antwoorden worden aan de leden van de raad toegestuurd. De begroting 2017 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 10 november 2016.

Stukken

3.

Aankoop perceel N695 aan Tuinbouwweg in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een perceel grond voor de ontwikkeling van het toekomstige bedrijvenpark Het Hoog II aan te kopen. De gemeente kan door deze grondaankoop de realisatie van het bedrijvenpark bevorderen en ook weer grotere bedrijfskavels aan belangstellenden aanbieden.

Stukken

4.

Voorbereidingskrediet renovatie kunstgrasvoetbalvelden RKDVC en VV Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereiding van de renovatie van vier kunstgrasvelden bij de voetbalclubs VV Haarsteeg en RKDVC. Het is de bedoeling om de toplagen van deze velden gefaseerd over een periode van twee jaar te vervangen.

Stukken

5.

Vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten geen vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Verder stelt het college aan de raad voor om in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen dat voor carbidschieten op oudejaarsdag dezelfde tijden gaan gelden als voor het afsteken van vuurwerk. Dat betekent dat carbidschieten op oudejaarsdag voor 18.00 uur verboden zal zijn. Dit voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 december aanstaande.

Stukken

6.

Uitsluitend recht inzamelen huishoudelijk afval voor De Afvalstoffendienst

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de samenwerking met De Afvalstoffendienst te continueren en uit te breiden met papier en PMD-afval. Per 1 januari 2017 is daarom een uitsluitend recht aan De Afvalstoffendienst verleend voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen binnen de gemeente Heusden, met uitzondering van textiel. De inzameling van textiel is gegund aan Baanbrekers. De verenigingen kunnen ook onder het uitsluitend recht voor De Afvalstoffendienst doorgaan met het inzamelen van oud papier.

Stukken

7.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met EVnetNL

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het onderhoud van de drie openbare elektrische laadpalen in de gemeente niet in eigen beheer te nemen, maar in ieder geval tot 2022 bij de organisatie EVnetNL te laten. De huidige situatie wordt daarmee voortgezet. Wel wil de gemeente ‘slim laden’ gaan faciliteren, zodat de laadpalen bijvoorbeeld vooral worden gebruikt als er veel aanbod van duurzaam opgewekte energie is en weinig vraag naar stroom.

Stukken

8.

Ter beschikking stellen van Verklaringen omtrent Gedrag aan vrijwilligers

Behandelvoorstel

Het college stemde in met een memo over het ter beschikking stellen van Verklaringen omtrent Gedrag aan vrijwilligers en agendeert deze memo ter bespreking in de informatievergadering Bestuur en Beheer op 29 november aanstaande.

Stukken

9.

Voortzetting ‘Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs Heusden’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de in 2011 ingestelde ‘Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs Heusden’ tot 2021 voort te zetten en hiervoor een bedrag van € 7.700 beschikbaar te stellen.

Stukken

10.

Vaststelling Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016 vast te stellen. Deze leidraad treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

Stukken

Uitgelicht