Besluitenlijst 19 december 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 december 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 12 december 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 12 december 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Allonge overeenkomst met Heijmans Vastgoed BV over paviljoen in centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aanvullende overeenkomst (allonge) aan te gaan met Heijmans Vastgoed BV over de realisatie van het paviljoen op het Plein in het centrum van Vlijmen.

Stukken

3.

Waterplan Heusden 2018 - 2022

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het concept van het ‘Waterplan Heusden 2018 – 2022’. Het plan beschrijft hoe het water- en rioolbeleid in de gemeente wordt vormgegeven en bekostigd. Het waterplan ligt vanaf 28 december a.s. zes weken ter inzage. In deze periode bestaat de mogelijkheid om het plan in te zien in het gemeentehuis in Vlijmen of via www.officielebekendmakingen.nl en eventueel een zienswijze indienen.

Stukken

4.

Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het concept van het beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 ‘Slim verlichten’. Het beleidsplan ligt vanaf 28 december a.s. zes weken ter inzage. In deze periode bestaat de mogelijkheid om het beleidsplan in te zien in het gemeentehuis in Vlijmen of via www.officielebekendmakingen.nl en eventueel een zienswijze indienen.

Stukken

5.

Evaluatie Pilot Big Data 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie proef Big Data 2017. Daarnaast heeft het college het plan van aanpak voor 2018 vastgesteld en besloten de hiervoor noodzakelijke uitgaven in de vorm van een werkbudget en onderhoudsovereenkomst te doen.

Stukken

6.

Beleidsregel voor particuliere woningbouwverzoeken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de beleidsregel vast te stellen dat, als aan alle overige randvoorwaarden wordt voldaan, verzoeken van particulieren om een nieuwe woning te bouwen op eigen grond worden toegekend als het maximaal één extra woning betreft. Daarbij geldt dat het vooraf splitsen of verkopen van een perceel niet betekent dat er meer dan deze ene woning mag worden gerealiseerd.

Stukken

7.

Sloop sportzaal De Hoge Heide in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het traject voor sloop van sportzaal De Hoge Heide in Vlijmen in gang te zetten en de raadsleden hierover met een memo te informeren.

Stukken

8.

Subsidie HBT 2018 en beëindiging subsidie per 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor 2018 een subsidie aan het Heusdens Buro voor Toerisme toe te kennen van
€ 158.000. Vanaf 2019 wordt geen subsidie meer toegekend omdat de werkzaamheden dan naar verwachting worden uitgevoerd door het op te richten Regionaal Buro voor Toerisme in De Langstraat.

Stukken

9.

Projectsubsidie eerste tranche 2018

Behandelvoorstel

Het college verleent een subsidie van € 1.500 aan Stichting Ralph Sordo Choir voor de organisatie van een concert met rondwandeling en een lezing over de lokale geschiedenis in het kader van de landelijke viering van 450 jaar Nederlandse Opstand.

Stukken

10.

Samenwerkingsprotocol Jeugd en het gedwongen kader

Behandelvoorstel

Het college heeft een geactualiseerde versie van het Samenwerkingsprotocol Jeugd en het gedwongen kader vastgesteld. Het protocol geeft invulling aan de samenwerking tussen de gemeenten in de regio Hart van Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming op het gebied van zorg en hulp voor de jeugd, waaronder ook dwangmaatregelen. Het protocol bevat samenwerkingsafspraken over kinderbeschermingszaken, jeugdstrafzaken en het delen van beleidsinformatie.

Stukken

11.

Voortgangsrapportage verduurzaming gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de voortgang in het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting. Doel is een CO2-reductie van 15 procent in de gemeentelijke bedrijfsvoering in 2018 ten opzichte van 2014. Tot nu toe is een CO2-reductie gerealiseerd van 10,9 procent. In 2018 staan nog maatregelen gepland bij de gemeentehuizen en bij zwembad Die Heygrave die leiden tot een CO2-reductie van 5,8 procent.

Stukken

12.

Verkoop van bedrijfsgrond op Het Hoog I aan MAREF Holding BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de erfpacht van een perceel bedrijfsgrond op Het Hoog I ter grootte van 1.985 vierkante meter om te zetten in een verkoop aan MAREF Holding BV.

Stukken

13.

Voortgang stappenplan inkoop 2017-2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een memo met informatie over de voortgang van het stappenplan inkoop 2017-2018 toe te sturen aan de leden van de raad.

Stukken

14.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Gasleiding Oudheusden’ en m.e.r.-beoordelingsbesluit

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Gasleiding Oudheusden’. Dit bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de hogedruk gasleiding in Oudheusden mogelijk. Het college heeft verder besloten dat hiervoor geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Het plan ligt vanaf 3 januari aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

15.

Start procedure omgevingsvergunning voor kappen van bomen aan het Plein en de Akker in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van zeven watercypressen en een meelbes aan de Akker en het Plein in Vlijmen. Deze bomen worden over enkele jaren gecompenseerd op het moment dat herinrichting, als gevolg van de ontwikkelingen binnen de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), plaatsvindt.

Stukken

16.

Terugplaatsen weekmarkt naar het Plein in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de weekmarkt in Vlijmen per 11 januari 2018 terug te verplaatsen naar het parkeerterrein op het Plein. De weekmarkt stond in verband met de herinrichting van het Plein tijdelijk op het parkeerterrein aan de Oliemaat.

Stukken

17.

Aankoop sloot Prins Hendrikstraat Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de sloot aan de Prins Hendrikstraat in Drunen aan te kopen van het Waterschap Aa en Maas voor het symbolische bedrag van € 1. De gemeente neemt hierdoor ook het onderhoud van deze sloot op zich. Het waterschap vervangt daarbij het eerdere gedoogbesluit voor de dam met duiker bij de sporthal Dillenburcht door een vergunning.

Stukken

18.

Afstand doen van erfdienstbaarheid Torenstraat 26 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten afstand te doen van de erfdienstbaarheid van weg, die is gevestigd ten laste van het perceel aan de Torenstraat 26 in Drunen. Door een sterk gewijzigde situatie in de afgelopen decennia is er geen behoefte meer aan deze erfdienstbaarheid.

Stukken

19.

Vaststellen erfpachtcanon en indexering 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het canonpercentage voor 2018 vast te stellen op het minimumpercentage van 4 procent inclusief 0,5 procent opslag voor administratie- en beheerskosten. Daarnaast worden alle lopende erfpachtovereenkomsten per 1 januari 2018 geïndexeerd met 1,3 procent.

Stukken

20.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid H. Simsek (Gemeentebelangen) over overlast hondenpoep

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. Simsek (Gemeentebelangen) over de overlast van hondenpoep.

Stukken

21.

Vervanging burgerzakenapplicatie

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de vervanging van de huidige burgerzakenapplicatie door applicatie i-burgerzaken. De nieuwe i-burgerzakenapplicatie komt tegemoet aan een aantal wensen van de gemeente over haar dienstverlening: 24x7, selfservice voor en door de burgers en bedrijven vanaf elk gewenst apparaat.

Stukken

22.

Nieuwe bewerkersovereenkomst IKZ en verlening mandaat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een nieuwe bewerkersovereenkomst IKZ (Informatieknooppunt Zorgfraude) aan te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het noodzakelijke mandaat voor de uitvoering daarvan te verlenen.

Stukken

Uitgelicht