Besluitenlijst 19 februari 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 19 februari 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 6 februari 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 6 februari 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het Beleidskader 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en daarbij wel enkele kanttekeningen te plaatsen. Dit beleidskader bevat de uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 van de veiligheidsregio. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 maart aanstaande.

Stukken

3.

Afbakening programma voor vervangende nieuwbouw van twee scholen in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de vervangende nieuwbouw van scholen in Oudheusden snel te realiseren en niet te koppelen aan andere ontwikkelingen. De komende weken wordt onderzocht of de huidige instelling t.b.v. kinderopvang met realistische uitgangspunten kan en wil aanhaken. De overige initiatieven worden aan de markt overgelaten en nu niet betrokken in de omvang van dit project.

Stukken

4.

Start Living Lab Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, in het kader van datagedreven werken, een zogenoemd ‘Living Lab Heusden’ in te richten. Bij de start van dit Living Lab gaan de lokale ondernemingen Kresco IT en Sentech samen met de gemeente bekijken hoe het gebruik van drie zebrapaden aan het Plein in Vlijmen is en welke inzichten dit oplevert. De bedoeling is om zo positieve aandacht te genereren voor een praktische toepassing van techniek in combinatie met data-analyse. Andere partijen die bereid zijn om hieraan bij te dragen, zijn van harte welkom om aan te haken.

Stukken

5.

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid in 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de maatregelen die op het gebied van verkeersveiligheid in 2017 werden uitgevoerd en die voor 2018 op de planning staan. Het college heeft voor de in 2018 geplande maatregelen voorlopige subsidies toegekend. Het gaat hier om maatregelen die zich richten op het menselijk gedrag in het verkeer.

Stukken

6.

Regionale notitie over personen met verward gedrag en lokale acties

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de regionale notitie ‘Personen met verward gedrag – lokale acties’ en gaat de daarin opgenomen acties voor gemeenten uitvoeren. Het betreft acties op het gebied van onder meer signalering, zorgmijding en vervoer, waaronder ook de inzet van een wijkGGD-er.

Stukken

7.

Inzet jeugdbescherming bij Bijeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de inzet van jeugdbescherming (gezinsvoogdij en jeugdreclassering) binnen Bijeen in 2018 voort te zetten. Door deze samenwerking is er meer aandacht voor de veiligheid van jeugdigen. Daarnaast komen de jeugdbeschermingsmedewerkers meer te weten over de mogelijkheden van het lokale aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp.

Stukken

8.

Toekennen planschade bestemmingsplan Herpt

Behandelvoorstel

Het college besloot om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen aan vier eigenaren van woningen aan de Burgemeester Buijsstraat en aan de Hoofdstraat in Herpt. De planschade gaat over het vastgestelde bestemmingsplan ‘Herpt’. Het besluit komt overeen met het advies van de onafhankelijke adviseur.

Stukken

9.

Verkoop perceel Heusden, sectie F, nummers 935 en 1089 ged.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het perceel kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie F, nummers 935 (geheel) en 1089 (gedeeltelijk), met een oppervlakte van circa 412 vierkante meter, onderhands te verkopen aan de eigenaar van de woning aan de Grotestraat 13 in Heesbeen.

Stukken

10.

Uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van de decembercirculaire gemeentefonds 2017. De uitkomsten komen overeen met de uitkomsten van de septembercirculaire op basis van de rijksbegroting die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De effecten van het regeerakkoord Rutte III zijn in de decembercirculaire nog niet verwerkt. Die volgen in het voorjaar van 2018.

Stukken

Uitgelicht