Besluitenlijst 19 januari 2016

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 januari 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Normenkader rechtmatigheid 2015

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het normenkader rechtmatigheid voor het controlejaar 2015 vast te stellen. Dit normenkader bevat de verordeningen en (beleids)regels waaraan de accountant de jaarrekening toetst op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. Het voorstel komt in de raadsvergadering van 16 februari aan de orde.

Stukken

2.

Opdracht 2016 aan samenwerkingsverband O3

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten opdracht te verlenen aan O3 voor de uitvoering van dienstverlening in het sociaal domein 2016. O3 is het samenwerkingsverband van ContourdeTwern, Modus, Juvans, MEE en GGD dat als doel heeft de eigen kracht en samenredzaamheid van burgers te versterken en hen hierbij op weg te helpen of te ondersteunen.

Stukken

3.

Aanwijzing toezichthouders APV en Afvalstoffenverordening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de BOA’s van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te wijzen als toezichthouders op de naleving van het bepaalde in de APV en de afvalstoffenverordening. Sinds 1 januari jl. wordt het toezicht in de openbare ruimte uitgevoerd door het samenwerkingsverband van de Meierijgemeenten en gemeente ’s-Hertogenbosch.

Stukken

4.

Wijzigingen CAR UWO ivm arbeidsvoorwaarden banenafspraak arbeidsbeperkten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om enkele landelijke vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vast te stellen.

Stukken

5.

Stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

6.

Vragen art 61 Rvo raadslid JJG Levink CDA Heusden over reclameborden vuurwerkverkoop

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid J.J.G. Levink (CDA Heusden) over reclameborden voor vuurwerkverkoop beantwoord.

Stukken

7.

Verkoop bedrijfskavel aan de heer ER den Heijer van Mondcentrum Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om op de locatie Dillenburg in Drunen een perceel bedrijfsgrond ter grootte van 630 vierkante meter te verkopen aan de heer Den Heijer van Mondcentrum Drunen.

Stukken

8.

Aanwijzing controleurs parkeerbelasting

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de BOA’s van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te wijzen voor de controle op de naleving van de verordening Parkeerbelasting en de Parkeerverordening 1999. Sinds 1 januari 2016 wordt het parkeertoezicht in de vesting Heusden uitgevoerd door het samenwerkingsverband van de Meierijgemeenten en gemeente ’s-Hertogenbosch.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst college 12 januari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 12 januari 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht