Besluitenlijst 19 juli 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 juli 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vrijwilligersbeheer buurthuizen De Korf en De Haarstek

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de plannen om te komen tot vrijwilligersbeheer in de buurthuizen De Korf en De Haarstek. Het college heeft aanvullende subsidie verleend om vrijwilligersbeheer tot 31 december 2017 mogelijk te maken. Eind 2017 zal een definitief besluit worden genomen over de haalbaarheid van het vrijwilligersbeheer.

Stukken

2.

Vaststelling budget buitenonderhoud lokalen voor bewegingsonderwijs 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bedrag van € 246.901 aan Stichting Scala beschikbaar te stellen voor het vervangen van kozijnen bij gymzaal Lambertus in Haarsteeg en gymzaal Th.J. Rijken in Elshout

Stukken

3.

Uittreding gemeenschappelijke regeling en verlenen uitsluitend recht Afvalstoffendienst

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de samenwerking met de Afvalstoffendienst voort te zetten en een ‘uitsluitend recht’ aan hen te verlenen voor de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Heusden. Daarnaast stelt het college de raad voor om de huidige “Gemeenschappelijke regeling inzake het inzamelen, bewerken en afvoeren van huishoudelijk afval in de gemeente Heusden” per 1 januari 2017 te beëindigen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 september aanstaande.

Stukken

4.

Stand van zaken regionale opgaven september 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo’s met de ‘Stand van zaken regionale opgaven september 2016’ vast te stellen en te agenderen voor de informatievergaderingen Bestuur en Beheer en Ruimte van 6 en 7 september aanstaande. Verder heeft het college de memo ‘Doelstellingen Agrifood Capital’ vastgesteld. De memo’s worden ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Ze bevatten actuele informatie over de regionale opgaven en de doelstellingen van Heusden in Agrifood Capital.

Stukken

5.

Voornemen vaststellen standplaatsenbeleid gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de ontwerpversie ‘Standplaatsenbeleid gemeente Heusden’. Deze ligt gedurende vier weken inzage en dan kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

6.

Mandaat toezichthouder Wmo 2016 voor GGD

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de directeur van de GGD Hart voor Brabant aan te wijzen als toezichthouder Wmo. Verder heeft het college mandaat verleend aan deze directeur om toezichthouders Wmo aan te wijzen. Met dit besluit kan GGD Hart voor Brabant het toezicht op de Wmo, zowel reactief als proactief, uitvoeren.

Stukken

7.

Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het implementatieplan voor de nieuwe aanpak van schulden vanaf 2017 vast te stellen. Ook is besloten om voor de inkoop van schuldhulpproducten de onderhandelingen te starten met de Kredietbank Nederland.

Stukken

8.

Haalbaarheidsonderzoek Mobiliteitscentrum De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een mobiliteitscentrum in De Langstraat.

Stukken

9.

Vragen art 61 Rvo van raadslid C van den Brandt Gemeentebelangen over blauwalg in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid C. van den Brandt (Gemeentebelangen) over de geconstateerde blauwalg in een van de Elshoutse wielen.

Stukken

10.

Uitspraak over beroep tegen omgevingsvergunning Engstraat 8 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van een uitspraak van de rechtbank van 2 mei 2016. De rechtbank verklaarde in deze zaak het beroep van eisers ongegrond. Het beroep richtte zich tegen de omgevingsvergunning voor een aanbouw aan de Engstraat 8 in Heusden.

Stukken

11.

Verlenging sluiting pand Achterstraat 66 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college sloot eerder het pand aan de Achterstraat 66 in Vlijmen voor de duur van één jaar op grond van artikel 17 Woningwet. Omdat de termijn van sluiting eind augustus 2016 afloopt en het pand nog niet in bruikbare staat is teruggebracht, heeft het college besloten de sluiting te verlengen met één jaar.

Stukken

12.

De Gorsen Elshout sluiten anterieure overeenkomst

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met Tankens Beleggingsmaatschappij B.V. uit Andel een overeenkomst aan te gaan over de bouw van maximaal 100 woningen op de locatie De Gorsen in Elshout.

Stukken

13.

Reactie op motie Gemeentebelangen inzake forensenbelasting 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten te reageren op de motie van Gemeentebelangen over de invoering van forensenbelasting door het toesturen van een memo met informatie hierover aan de raadsleden.

Stukken

14.

Aanwijzing vierde plaatsvervangend gemeentesecretaris

Behandelvoorstel

Het college heeft de heer J. Rooijmans aangewezen als vierde plaatsvervangend gemeentesecretaris.

Stukken

15.

Financiele afwikkeling liquidatie gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de hoogte van de slotuitkering waarmee de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland is geliquideerd. De gemeente Heusden ontvangt een bedrag van € 4.453.

Stukken

16.

Openbare besluitenlijst college 12 juli 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 12 juli 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht