Besluitenlijst 19 juni 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 juni 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 12 juni 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 12 juni 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 15 en 22 juni 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 15 en 22 juni 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Verkoop en verhuur groenstrook Everardus van Gochstraat 1 Oudheusden.

Behandelvoorstel

Het college besluit aan de eigenaar van de woning aan de Everardus van Gochstraat 1 te Oudheusden een groenstrook van circa 10 m² te verkopen en een groenstrook van circa 85 m² te verhuren. Beide groenstroken liggen naast de woning Everardus van Gochstraat 1 te Oudheusden.

Stukken

4.

Parkeer- en leefomgevingstoezicht P1.

Behandelvoorstel

Op 31 december 2012 eindigt de overeenkomst voor het parkeertoezicht in de Vesting. Het college heeft besloten tot verlenging van het contract voor een korte periode omdat nog niet bekend is of de gemeente na 2012 van het Rijk nog een vergoeding ontvangt. Het college zal in het najaar van 2012 een vervolgbesluit nemen over het parkeer- en leefomgevingstoezicht in de gehele gemeente.

Stukken

5.

Ontwerpbesluit gewijzigd saneringsprogramma Eindstraat Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft een concept saneringsprogramma vastgesteld voor het verminderen van geluidbelasting op een aantal woningen aan de Eindstraat in Drunen. Deze vermindering wordt bereikt met het doortrekken van de Spoorlaan, waardoor de Eindstraat als 30km-zone kan worden ingericht. Voor de maatregelen kan de gemeente subsidie krijgen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het saneringsprogramma dat voor deze subsidieaanvraag is opgesteld, ligt vanaf 21 juni 2012 gedurende 6 weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen.

Stukken

6.

Gunning aanbesteding afval milieustraat.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om per 1 oktober a.s. het groenafval van de milieustraat te laten afvoeren en verwerken door de combinatie van Van Iersel Biezenmortel B.V. – Den Ouden Groenrecycling B.V. De overige afvalstoffen worden ondergebracht bij Sloop & Grondwerken Arno van den Dungen B.V. Dit besluit is het resultaat van een meervoudige onderhandse aanbesteding. De contracten worden afgesloten voor 1 jaar, met een mogelijke verlenging van de contracten met nogmaals 1 jaar.

Stukken

7.

Beantwoording art. 61 vragen inzake o.a. aanpassing openingstijden sportkantines.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die de fractie Heusden Transparant heeft gesteld over de mogelijkheden om de openingstijden van sportkantines te verruimen.

Stukken

8.

Baggerplan gemeente Heusden 2012-2022.

Behandelvoorstel

Het college besluit in te stemmen met het baggerplan 2012 - 2022. Het baggerplan draagt bij aan een veilig en gezond watersysteem en borgt o.a. het afvoeren van water van de gemeentelijke watergangen. Om kosten te besparen worden de noodzakelijke baggerwerkzaamheden pas uitgevoerd op het moment dat de functie van een watergang in het geding komt. Om dit moment zo goed mogelijk te kunnen bepalen is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid en kwaliteit van het baggerslib in de watergangen.

Stukken

9.

Herziene beslissing op bezwaar tegen weigeren ontheffing van verbod ex artikel 87 RVV.

Behandelvoorstel

Het college herziet een besluit van 4 april 2012 omdat dit onvoldoende gemotiveerd was.. In het herziene besluit is duidelijk aangegeven op welke gronden het verzoek om met meerdere voertuigen voor een uitrit te parkeren is afgewezen.

Stukken

10.

Uitvoeringsprogramma individuele voorzieningen WMO 2012-2013.

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het Uitvoeringsprogramma individuele voorzieningen WMO 2012-2013. In dit programma wordt een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan om te komen tot een structurele bezuiniging van € 63.000,- per 2014. De WMO-adviesraad heeft over de voorstellen geadviseerd en aanvullende suggesties gedaan. Hierover vindt nog overleg plaats.

Stukken

11.

Beantwoording vragen op grond van artikel 61 Reglement van orde van de fractie PvdA inzake jongeren en gemeentepolitiek

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die de fractie PvdA heeft gesteld over jongeren en gemeentepolitiek.

Stukken

12.

Jaarverslag en jaarrekening ISD 2011

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD). Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Stukken

13.

Wijzigen welstandnota ontwikkeling Koesteeg

Behandelvoorstel

Het college verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met een wijziging van de welstandsnota voor een deel van het achtererf van de Nieuwkuijksestraat 151 in Nieuwkuijk. Deze grond is onderdeel van de woningbouwontwikkeling aan de Koesteeg. Als de raad instemt met het voorstel worden bouwplannen voor dit deel van de woningbouwontwikkeling welstandsvrij. Hiermee wordt de hele ontwikkeling aan de Koesteeg welstandsvrij.

Stukken

14.

Technische vragen Jaarrekening 2011 en Voorjaarsnota 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de antwoorden op de technische vragen bij de Jaarrekening 2011 en de Voorjaarsnota 2012. Deze antwoorden worden aan de gemeenteraad toegestuurd. Vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad kunnen raadsfracties vragen om meer informatie. De Jaarrekening en de Voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van 26 juni.

Stukken

Uitgelicht