Besluitenlijst 19 juni 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 juni 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Afwegingskader principeverzoeken woningbouw

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een ‘afwegingskader’ vast te stellen voor de beoordeling van particuliere woningbouwverzoeken. Wij ontvangen namelijk meer verzoeken voor nieuwe woningbouw dan onze woningbouwplanning toelaat. Het nieuwe afwegingskader is een stroomschema dat eenvoudig met Ja/Nee vragen doorlopen wordt en gebruikt kan worden bij het zo objectief mogelijk beoordelen, toekennen of afwijzen van particuliere woningbouwverzoeken.

Stukken

2.

Voorlopig ontwerp Admiraalsweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een voorlopig ontwerp te maken voor de herinrichting van de Admiraalsweg in Drunen. Op basis van dit voorlopig ontwerp wordt subsidie aangevraagd bij ‘de gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer regio ’s-Hertogenbosch’.

Stukken

3.

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Heusden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft nieuwe beleidsregels voor het leerlingenvervoer vastgesteld. Vanaf het schooljaar 2018/2019 is het aanbod van leerlingenvervoer uitgebreid met de ‘Voor Elkaar Pas’ van Arriva.

Stukken

4.

Besluit hogere grenswaarden geluid GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft hogere grenswaarden geluid vastgesteld voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De hogere geluidsbelasting is afkomstig van diverse bronnen van wegverkeerslawaai. Op het eerdere ontwerpbesluit hierover zijn een aantal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de eerder in het ontwerpbesluit opgenomen hogere grenswaarden. Het besluit ligt zes weken ter inzage.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen tegen dit besluit beroep instellen.

Stukken

5.

Verlenen opdracht definitief ontwerp H. Kuijer lichtkunstwerk paviljoen Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het definitief ontwerp voor een lichtkunstwerk op het paviljoen in het centrum van Vlijmen.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 12 juni 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 12 juni 2018 vastgesteld.

Stukken

7.

Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2018. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor gemeenten en de uitkomsten van de meicirculaire zijn bepalend voor het opnemen van de gemeentefondsuitkering in de begroting 2019. Op 28 juni vergadert de raad over de voorjaarsnota 2018, waarin het financieel perspectief van de gemeente voor 2019 e.v. aan de orde is. Omdat deze circulaire hierop van invloed is, wordt de raad voorafgaand aan deze vergadering geïnformeerd over de uitkomsten van de circulaire. Ten opzichte van de nu geraamde inkomsten bedraagt het positieve netto-effect voor de begrotingsruimte voor de jaren 2019 en 2020 respectievelijk € 735.000 en € 275.000 en voor de jaren 2021 en 2022 respectievelijk € 136.000 en € 793.000 nadelig.

Stukken

8.

Beantwoording technische vragen jaarverslag-jaarrekening 2017/voorjaarsnota 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over het jaarverslag/jaarrekening 2017 en de voorjaarsnota 2018. Deze antwoorden worden aan de raad toegestuurd. Het jaarverslag/jaarrekening en de voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van donderdag 28 juni 2018.

Stukken

Uitgelicht